Информация за твоята професия

1. Семинар “Преводаческата професия в ЕС”

Еразъм+ Ръководство за програмата

Translating and Interpreting in the EU institutions

ДИРЕКТИВА 2005/36/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации

TOOLKIT – Directive 2010/64/EU on the Right to interpretation and translation in criminal proceedings

Legal aspects of EU multilingualism

Towards the Professionalization of Legal Translators and Court Interpreters in the EU

Legal Translation in Context – Professional Issues and Prospects

How the European Union functions in 23 languages

The status of the translation profession in the European Union

Translation and intellectual property rights

The new European directive on the rights to interpretation and translation in criminal proceeding

2. Семинар “Външна търговия”

Външнотърговска сделка – учебна презентация

Преференциални търговски отношения на ЕС с азиатски страни

EU-Turkey Customs UnionEU Trade Defense Instruments Modernisation

Въведение в Търговската политика на ЕС

Служба за външна дейност

EU Trade News -1

3. Семинар “Правните професии в ЕС”

Правни текстове от българското законодателство за юридическите професии и свободното им практикуване

Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията

Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации

Академия за европейско право — ERA

4. Семинар “Селско стопанство”

Национална програма за лозарството и винарството

Обща селскостопанска политика

Програма за развитие на селските райони

Регламент 1306-2013 относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика

Регламент 1782-2003 относно директното подпомагане в ОСП

5. Семинар “Медицина – с акцент върху очното здраве”

EU THIRD HEALTH PROGRAMME

Регламент за медицинските изделия

Директива относно признаването на професионалните квалификации

Директива за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

European Council of Optometry and Optics Blue Book 2015Медицински оптик и оптометрист в България и в ЕС

6. Семинар “Архитектура и градоустройство”

Регулирани професии – наръчник на Европейската комисия

Консолидиран текст на Директивата относно признаването на професоналните квалификации

Директива относно услугите на вътрешния пазар

The Charter of European Planning

Modernisation of the Professional Qualifications Directive and impact on the architectural profession

Architecture and Politics – An Architectural policy for Sweden, 2010 – 2015

Architects Council of Europe. The Architectural Profession in Europe 2016. A Sector Study.Архитект и урбанист в България и в ЕС

7. Семинар “Туризъм”Закон за туризмаНационална стратегия за устойчиво развитие на туризмаЕвропейска културна конвенцияНационална стратегия за устойчиво развитие на туризмаИнтегриран подход към културното наследствоЕвропа — водеща световна туристическа дестинация

8. Семинар “Инженерни дейности”
ICTTech Standard – втора редакция
Европейските технически директиви в инженерното образованиеМобилността на инженери в ЕвропаНовата директива на ЕС за машинитеПрофесионалният статут на инженера в ЕвропаСтандартите за висше техническо образование и обучението на студенти по телекомуникацииСтандартите за висше техническо образование и обучението на студенти по телекомуникацииСтратегия за цифров единен пазар за Европа

9. Семинар “Финансови услуги”Втора директива за платежните услугиДиректива за гарантиране на депозититеДиректива за късите продажбиДоклад за собствения капиталМеханизъм за регулиране на банките

10. Семинар “Околна среда”
Farming in Natura 2000
Електропреносна инфраструктура и природатаИкономически ползи от НАТУРА 2000Натура 2000 – фактиНатура 2000 в Черноморски регионХидроенергетиката и природата