Архитектура и урбанизъм | Architecture and urbanism

Обобщаващ материал за законодателството и възможностите, предоставяни от европейските институции за тези професии

Summary on the legislation and the opportunities, provided by the European institutions for these professions

Постигането на балансирано регионално развитие и на качествена среда за обитаване са основни приоритети за Европейския съюз , чието реализиране е свързано с участието на професионалисти от направленията „архитектура“ и „урбанизъм“. Основните документи на ЕС, отнасящи се до професиите „архитект“ и „урбанист“ са свързани с признаването на професионалните квалификации и с правилата на функциониране на единния вътрешен пазар на услуги в ЕС. Професията „архитект“ е регулирана професия в  почти всички държави от ЕС и за нейното практикуване е нужно притежаване на определена академична степен. Професията „урбанист“ не се споменава изрично в Директива 2013/55/ЕС и не е включена в поддържаната от Европейската комисия база данни за регулираните професии. Това може да се отчете като пропуск, тъй като в много държави тя на практика подлежи на регулация. Подробности по темата ще намерите в обобщаващия материал, по-долу.

Полезни материали

Useful materials

Полезни страници в интернет

Useful websites

Страница за регистрация в Urban Agenda for the EU: https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda

Съвет на ЕС – Европейско пространство за образование: https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/education-area/

Страница на Камарата на архитектите в България: https://kab.bg/

Министерство на регионалното развитие и благоустройството: https://www.mrrb.bg/

Central European Exchahge Program for University Studies: http://www.ceepus.info/#nbb

Страница на Кралския институт на британските архитекти: https://www.architecture.com/

Страница на Европейската слежба за подбор на персонал: https://epso.europa.eu/home_bg

Страница на Европейския съвет на архитектите: https://www.ace-cae.eu/

База данни на Европейската комисия за регулираните професии: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/

Страница за регулираните професии в Германия: https://anabin.kmk.org/anabin.html