Външна търговия | Foreign trade

Единното регулирането на външната търговия и европейските инструменти за насърчаване на професионалната реализация

Single regulation of foreign trade and European instruments to promote professional realization

В този обобщаващ материал се представя системата на единно регулиране на външната търговия в ЕС и отражението й върху обучението и реализацията на външнотърговските кадри. Обърнато е специално внимание на инструментите на ЕС за дистанционно обучение и на новите предизвикателства пред бизнеса, произтичащи от постепенното преминаване към митническо саморегулиране. Централно място в настъпващите промени заема обучението, в това число и електронното обучение, за усвояване на системата на т. нар. одобрени икономически оператори. Разгледана е и реализацията на инициативата за обслужване на целия комплекс от трансгранични митнически, транзитни и други формалности на едно гише (Single Window).

Полезни материали

Useful materials

Полезни интернет страници

Useful websites

Агенция митници: https://customs.bg/

Митническа и търговска статистика на СТО: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm

Арбитраж на СТО: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm

Защитни търговски мерки на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/

Външнотърговска база данни на Евростат: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ext_lt_introeu27_2020/default/table?lang=en

Търговско-икономическа статистика по страни и региони на ГД „Търговия“: https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/statistics/

Най-важното за Митническия кодекс на ЕС: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code_en

Търсене в база данни ТАРИК: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?MeasText=&Lang=bg&StartPub=&Area=&GoodsText=&LangDescr=&MinCharFts=3&Taric=&OrderNum=&MeasType=&callbackuri=CBU-0&Expand=false&SimDate=20201104&EndPub=&Level=&Regulation=&LastSelectedCode=

Най-важното за Митническия кодекс на ЕС: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code_en

Хармонизирани стандарти на ЕС: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/