Екология | Еcology

Законодателство и възможности, предоставяни от европейските институции за професията „еколог“

Legislation and opportunities provided by the European institutions for the profession of “ecologist”

В този обобщаващ материал се представя правната рамка и възможностите за реализация, които предоставя ЕС за професията „еколог“. Специален фокус се поставя върху следните теми: замърсяване на въздуха, защита на природни резервати, защита на животни и редки видове, презастрояване на Черноморието, дебат за участието на „зелените“ в политиката.

Полезни материали

Useful materials

Електропреносна инфраструктура и природата

Farming in Natura 2000

Икономически ползи от НАТУРА 2000

Натура 2000 – факти

Натура 2000 в Черноморски регион

Хидроенергетиката и природата

Полезни интернет страници

Useful websites

Министерство на околната среда и водите

https://www.moew.government.bg/

Знания за Натура 2000

https://natura2000.bg/2020/

Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 г.

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Natura%202000/Zakoni_naredbi_guidance/Biodiversity_Act_BGREV2015.pdf

Страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

https://www.cadastre.bg/zakoni/zakon-za-ustroistvoto-na-cher%E2%84%96morskoto-kraibrezhie

Страница на Европейската агенция за околната среда

https://www.eea.europa.eu/about-us

Страница на Европейското бюро за околната среда : https://eeb.org/