Преводачески услуги | Translation services

Законодателство и възможности, предоставяни от европейските институции за професията „преводач“

Legislation and opportunities provided by the European institutions for the profession of translator

В публикувания обобщаващ материал ще намерите информация за правната рамка на ЕС, свързана с преводаческите услуги, за преводаческите служби в европейските институции, за  законодателство за получаването  на статут  „заклет преводач“ в Европейския съюз, за законодателството относно авторските права на преводачите,както и за възможностите за стаж и работа като писмен и устен преводач в европейските институции.

Полезни материали

Useful materials

Полезни интернет страници

Useful websites

Подробности за работата като писмен преводач могат да бъдат намерени на: https://www.karieri.bg/karieren_klub/suveti/3053643_profesiia_pismen_prevodach_v_evroinstituciite/

Информация за актуалните конкурси може да бъде намерена на сайта на Европейската служба за подбор на персонал EPSO: https://epso.europa.eu/home_bg

Подробности относно правилата на Европейската комисия относно стажовете могат да бъдат намерени на: http://ec.europa.eu/stages/sites/stages/files/rules_bg.pdf

както и  календар и друга информация: http://ec.europa.eu/stages/

Информация за преводаческите стажове  в Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейския парламент може да бъде получена от интернет сайта на Европейския парламент: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/bg/work-with-us/traineeships

Информация относно стажовете в Центърът за преводи към органите на Европейския съюз може да бъде намерена на: http://cdt.europa.eu/bg/stazhove-bg

Информация за стажове в Съда на ЕС може да бъде намерена на: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/