Селско стопанство | Agriculture

Подкрепата на младите фермери като част от Общата селскостопанска политика на ЕС

Support for young farmers as part of the EU’s Common Agricultural Policy

Един от основните проблеми в българското земеделие  е неблагоприятната възрастова структура на земеделските стопани. Относителният дял на хората в работоспособна възраст в селските райони (64,8%) е значително по-нисък в сравнение с градските райони (70,5%), а този на хората над 65-годишна възраст (21,4%) е по-висок, отколкото в градските (16,6%). Нивото на безработица на младите жители (15-29 години) в селските райони е над 30%, въпреки факта, че 52% в тази възрастова група е икономически неактивно. За повече подробности защо и как се подпомагат младите фермери в ЕС и по-специално в България прочетете текста по-долу.

Полезни материали

Useful materials

Полезни интернет страници

Useful websites

Бъдещето на Общата селскостопанска политика на ЕС

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_en

Държавен фонд Земеделие: https://www.dfz.bg/

Селскостопански пазарни механизми: https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/

Изисквания към кандидатите по мярка „Млад фермер“: https://evroprogrami.com/polezno/mnenieto-na-konsultanta/iziskvaniya-kam-kandidatite-po-myarka-mlad-fermer/

The Common Agriculyural Policy at a Glance https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en

ГД „Селско стопанство и развитие на селските местности“: https://ec.europa.eu/knowledge4policy/organisation/dg-agri-dg-agriculture-rural-development_en

2020 National Reserve and Young Farmers Scheme: https://www.agriculture.gov.ie/farmerschemespayments/capentitlementsrelatedinformationandapplicationforms/2020nationalreserveandyoungfarmersscheme/

Common Agricultural Policy 2020: Young Farmer Roadmap for Generational Renewal: https://ruralnet.bg/wp-content/uploads/2019/05/40-macra-na-feirme-cap-2020-young-farmer-roadmap-for-generational-renewal.pdf

Комисия по земеделието и храните на Народното събрание: https://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2584

Здружение на българските производители на биопродукти: http://www.sbpb.bg/