Финанси | Finance

Присъединяването на България към Еврозоната и перспективите за реализация на студентите в областта на финансите

Bulgaria’s accession to the Eurozone and the prospects for the realization of students in the field of finance

Финансовият сектор е обект на институционално регулиране още от първите години след създаването на Европейския съюз. Първо, имаме единен финансов надзор и управление на риска, второ, банков съюз, особено важен за страните от Еврозоната и за такива, като България, които се стремят да се присъединят към нея, трето, съществува регулиране на финансовите услуги за потребителите, четвърто, има общосъюзно регулиране на платежните услуги и т.н. На фона на този сложен регулационен механизъм предстои и възприемането от нашите финансови институции на европейските правни норми, свързани с функционирането на единната парична политика. За очакваните ефекти можете да прочетете в обобщаващия материал по-долу.

Полезни материали

Useful materials

Полезни интернет страници

Useful websites

Европейска банкова федерация: https://www.ebf.eu/

Европейска централна банка: https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.bg.html

Банков надзор към БНБ: https://www.bnb.bg/BankSupervision/index.htm

Асоциация на банките в България: https://abanksb.bg/

Вестник „Банкеръ“ https://www.banker.bg/finansov-dnevnik

Комисия по бюджет и финанси на Народното събрание: https://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2576

Министерство на финансите: https://www.minfin.bg/

Комисия за финансов надзор: https://www.fsc.bg/

Българска фондова борда: https://www.bse-sofia.bg/

Европейски орган за ценни книжа и пазари: https://www.esma.europa.eu/