Екип | Team

Проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов, Университет за национално и световно стопанство, Координатор на проекта и отговорник по професионално направление „Външна търговия“

d.hadjinikolov@unwe.bg

Проф. д-р Ингрид Шикова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Координатор по научните изследвания и отговорник по професионално направление „Преводачески услуги“

ingridshikova1@gmail.com

Гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева, Нов български университет, Координатор за работните срещи и отговорник по професионалното направление „Право“

kvaltcheva@yahoo.com

гл. ас. д-р Гергана Радойкова, Софийски университет „Св. Климент Охридски, отговорник по професионално направление „Преводачески услуги“

geri_radoykova@yahoo.com

проф. д-р Екатерина Михайлова, Нов български университет, отговорник по професионално направление „Право“

ekmihaylova@nbu.bg

доц. д-р Катерина Йочева, Нов български университет, отговорник по професионално направление „Право“

kyocheva@nbu.bg

доц. д-р Теодор Радев, Аграрен университет Пловдив, отговорник по професионално направление „Селско стопанство

radev1974@abv.bg

проф. д.м.н. Христина Групчева, FEBO, FICO(Hon), FBCLA, FIACLE, Медицински университет – Варна, отговорник по професионално направление „Медицина“

cgrupcheva@gmail.com

д-р Младена Радева, Медицински университет – Варна, отговорник по професионално направление „Медицина“

mladenaradeva@gmail.com

доц. д-р арх. Милена Ташева-Петрова, Университет по архитектура, строителство и геодезия, отговорник по професионално направление „Архитектура и урбанизъм“

tasheva_far@uacg.bg

гл. ас. д-р арх. Венета Златинова-Павлова, Университет по архитектура, строителство и геодезия, отговорник по професионално направление „Архитектура и урбанизъм“

zlatinova_far@uacg.bg

доц. д-р Теодора Калейнска, Великотърновски университет  „Св.св. Кирил и Методий“, отговорник по професионално направление „Туризъм“

kaleynska@abv.bg

гл. ас. д-р Сия Велева, Технически университет – София, отговорник по професионално направление „Инженерни дейности“

s.veleva@tu-sofia.bg

гл. ас. д-р Димчо Димов, Техническия университет – София, отговорник по професионално направление „Инженерни дейности“

ddimov@tu-sofia.bg

проф. д-р Ганчо Ганчев, Висше училище по мениджмънт – Варна, филиал София и Югозападен университет Неофит Рилски, отговорник по професионално направление „Финанси“

ganchev@swu.bg

доц. д-р Валентин Петрусенко, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, отговорник по професионално направление „Екология“

petrus@uni-plovdiv.bg