Научна конференция | Scientific conference

На 2 и 3 ноември 2019 г. във Велико Търново се проведе национална научна конференция на Българската асоциация за европейски изследвания (БАЕИ), реализирана с помощта на програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

Поводът българските европеисти да се съберат в старопрестолната столица бе проект „Европа в моята професия“. Участниците в проекта задълбочено анализираха въздействието, което европейските правни норми и европейските политики оказват върху професионалното развитие на младите хора в десет професионални направления, включени в обхвата на проекта: преводачески услуги, право, външна търговия, финанси, селско стопанство, архитектура и градоустройство, опазване на околната среда, туризъм, инженерни дейности и медицина. Повечето от докладчиците отбелязаха, че нараства значението на европейското регулиране в посочените професионални направление, но студентите и докторантите у нас все още не са достатъчно добре запознати със съдържанието и с въздействието на това регулиране.

Голям интерес предизвика презентацията на координатора на проекта по научната част проф. Ингрид Шикова за резултатите от проведената анкета в десет български университета. Проф. Шикова отбеляза, че анкетираните студенти като цяло имат оптимистична нагласа относно своята бъдеща професионална реализация и се отнасят положително към единните мерки за регулиране, които се прилагат в ЕС. Те изпитват обаче сериозен дефицит относно набавянето на информация по европейските въпроси и най-вече относно програмите на ЕС, които могат да им помогнат в кариерното им развитие, като мобилност, стажове, практики и др.  

Конференцията на българските европеисти проведе задълбочена дискусия и по редица други важни въпроси, свързани с перспективите пред институциите, управлението, изследователската дейност и образованието в ЕС след изборите за Европейски парламент. Бяха представени презентации на изтъкнати учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Нов български университет, Университета за национално и световно стопанство, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Техническия университет – София, Пловдивския аграрен университет, Медицинския университет – Варна.