Форум “Моята професия” Forum “My profession”

Скъпи млади приятели,
Вие можете да използвате нашия сайт за да зададете въпрос (тема) относно вашата настояща или бъдеща професия в контекста на участието на България в Европейския съюз.
Например: как се отразява европейското законодателство върху практикуването на вашата професия, какви документи са необходими в отделните държави-членки на ЕС или какви възможности има за стаж в европейски институции по вашето професионално направление?
Ние ще се постараем да ви отговорим компетентно, Пишете ни като използвате полето за обратна връзка долу на страницата.

Въпроси и мнения по професионални направления

(отговорът на експерта ще намерите като активирате линка след въпроса)

Questions and views by professional areas

(you will find the answer of the expert by activating the link after the question)

Преводачески услуги / Translation services

 1. Владеенето на какъв брой езици е необходимо за работа като писмен преводач в Европейските институции? Задължително ли е филологическо образование? / How many languages do you need to be fluent in order to work as a translator in the European institutions? Is philological education a compulsory requirement? #47077
 2. Каква е разликата между преводач и юрист лингвист? / What is the difference between a translator and a lawyer linguist? #47081
 3. Как се става „преводач на свободна практика“ към европейските институции? /  How to become a “freelance translator” for the European institutions? #47083
 4. Ще остане ли английският език официален език и след напускането на Великобритания? Will English remain an official language after Brexit? #47085
 5. Каква работа извършват стажант-преводачите в европейските институции и достатъчна ли е стипендията? / What kind of work do trainee translators do in the European institutions and is the scholarship allowance sufficient? #47081

Външна търговия / Foreign trade

 1. Какво означава “Митнически университет” и има ли такива в ЕС, където може да се специализира? / What does “Customs University” mean and are there any in the EU where you can specialize? #47132
 2. Наскоро прочетох, че Украйна е изчерпала тарифната си квота за износ на птиче месо в ЕС. Какво означава “тарифна квота” и как това влия на търговията? / I recently read that Ukraine has fully used its tariff quota for poultry meat exports to the EU. What does “tariff quota” mean and how does it affect trade? #47114
 3. Какво означава TARIC и за какво се използва? / Wat does TARIC mean and what is it used for? #47097
 4. Имате ли информация дали влезна в сила споразумението на ЕС с Виетнам за свободна търговия? / Do you have any information on whether the EU’s free trade agreement with Vietnam has entered into force? #47096
 5. Какво представлява програмата „Помощ за търговия“ и участва ли България в нея? / What is the Aid for Trade program and does Bulgaria participate in it? #46702
 6.  Какво е необходимо за да се изнесе стока директно във Виена? What is needed to be done in order to export goods directly to Vienna? #47066
 7. Може ли българското правителство да намали митото за някоя стока ако икономиката ни се нуждае от нея, например ако е някаква важна суровина? Can the Bulgarian government reduce the duty on a commodity if our economy needs it, for example, if it is an important raw material? #47068
 8.  Ще има ли Европейският съюз единна митническа служба? /Will the European Union have a single customs office? #46702
 9. С какво се занимава EU Careers? Кои могат да кандидатстват там за работа? /What does EU Careers do? Who can apply for a job there? #46702
 10. Как се става стажант в Европейския парламент по програмата „Роберт Шуман“?How to become an intern in the European Parliament under the “Robert Schuman” program? #46702

Право / Law

 1. Какви са възможните професионални реализации за получилите юридическо образование в рамките на страните-членки на ЕС? / What are the possible professional realizations for those who have received legal education in the EU Member States? #46771
 2. Къде може да се получи подробна информация за практикуваните юридически професии в страните-членки на ЕС? / Where can I get detailed information about the legal professions practiced in the EU Member States? #46771
 3. Какви са възможностите да се практикува професията адвокат в останалите страни-членки на ЕС?  / Is it possible to practice the profession of attorney in another EU Member State? #46771
 4. Възможно ли е да се практикува професията юридически консултант в друга държава-членка на ЕС?  Is it possible to practice the profession of legal adviser in another EU Member State?#46771
 5. Каква професионална реализация имат юристите в институциите на ЕС и как се осъществява обучението за работа там? /  What is the professional realization of lawyers in the EU institutions and how is the professional training there carried out? #46771 

Селско стопанство / Agriculture

 1. Финансова помощ  по програмата “Mлад фермер” /  Financial assistance under the Young Farmer Measure #47111
 2. В какъв размер е финансовата помощ по мярка “Млад фермер?” /  What is the amount of financial aid under the Young Farmer Measure?” #47110
 3. Къде мога да получа компетентна методическа помощ и указания относно изготвянето на даден проект? /  Where can I receive professional methodological help and instructions on how to prepare a project?#47109
 4. Може ли да кандидатът по мярката “Млад фермер” да е едноличен търговец? / Can the applicant for the Young Farmer Measure be a sole trader? #47105
 5. Техник-лесовъд ще получи ли 10 точки при критериите за подбор на мярка “Млад фермер”? / Will a forestry technician receive 10 points in the selection criteria for the Young Farmer Measure? #47104
 6. Откъде в интернет можем да свалим документите по мярката “Млад фермер”? /  Where on the Internet can we download the documents under the measure “Young Farmer”#47101
 7. В мярката “Млад фермер” има ли санкции ако се постигне печалба, различна от указаната в бизнес плана? / Are there any sanctions in the Young Farmer Measure if you have made a profit that differs from the one indicated in the business plan? #47100
 8. Кандидат със 150 часа обучение в областта на селското стопанство ще получи ли 10 точки по критериите на мярката “Млад фермер”? / Will a candidate with 150 hours of training in the field of agriculture receive 10 points according to the criteria of the measure “Young Farmer”? #47091
 9. Трябва ли да бъда задължително регистрирана като земеделски производител за да кандидатствам по мярката “Млад фермер”? Do I have to be registered as a farmer in order to apply for the measure “Young Farmer”#47089
 10.  Биологичните производители имат ли предимство при кандидатстване по мярката “Млад фермер”? / Do organic producers have an advantage when applying for the measure “Young Farmer”  #47087
 11. Какъв размер трябва има земеделското стопанство, за да се кандидатства по мярка Млад фермер? / What size must the farm be in order to apply for the Young Farmer Measure? #47073
 12. Как се кандидатства за подпомагане като млад фермер? / How to apply for support as a young farmer?#47071
 13. Какви култури бих могъл да засея, след одобрение на моя проект по мярката “Млад фермер”? / What crops could I plant after approval of my project under the Young Farmer Measure?#47055
 14. Каква подкрепа оказва Общата селскостопанска политика на ЕС за осъществяване на трансфер на знания в земеделския сектор? / What support does the EU’s Common Agricultural Policy provide for knowledge transfer in the agricultural sector? #46822
 15. Какво представляват курсовете за обучение по ОСП? What is a CAP training course? #46822
 16. Какво представляват демонстрационните дейности по ОСП? / What are CAP demonstration activities? #46822
 17. Какви са възможностите за оказване на консултантска помощ на българските фермери по ОСП? / What are the opportunities for providing consulting assistance to Bulgarian farmers under the CAP? #46822
 18. Кой организира обучението на консултанти в земеделския сектор? Who organizes the training of consultants in the agricultural sector? #46822
 19. Как се подпомага от ОСП стартирането на бизнес от млади земеделски стопани? / How does the CAP support start-ups by young farmers? #46822
 20. Кой може да кандидатства за стартова помощ за създаване на земеделско стопанство? / Who can apply for start-up aid for setting up a farm? #46822
 21. Какви вид проекти се подпомагат приоритетно при стартиране на земеделско стопанство? /  What types of projects are supported as a priority when starting a farm? #46822
 22. Какъв е размера на финансовата подкрепа за стартиране на земеделско стопанство? / What is the amount of financial support for starting a farm? #46822

Медицина / Healthcare

 1. Следвам медицина. Мога ли да отида да се обучавам по програмата Еразъм + и за какъв период? / I’m studying medicine. Can I apply for training on the Erasmus + program and for what period?#47122
 2. Може ли да се кандидатства за програмата Еразъм + през втората година от следването? / Can I apply for the Erasmus + program in the second year of my study? #47118
 3. Мога ли да участвам в програмата Еразъм + ако съм завършил следването си в университета? / Can I participate in the Erasmus + program if I have completed my studies at the university? #46878
 4. Какъв е възможният най-кратък и най-дълъг период за стаж по програмата Еразъм + ? /  What is the shortest and longest possible internship period under the Erasmus + program? #46878 
 5. Какво ниво на език се изисква за кандидатстване за програмата Еразъм+? / What language level is required to apply for the Erasmus + program? #46878
 6. Искам да замина за Франция, когато вече имам специалност офтамология. Ще се наложи ли да положа изпит за признаване на медицинската ми квалификация там? I want to go to France when I already have an ophthalmology major. Will I have to take an exam in order my medical qualification to be recognized there? #46878
 7. Аз съм студент по медицина, след завършването си имам желание да замина да работя в Германия. Каква е процедурата? / I am a medical student, after graduation I want to go to work in Germany. What is the procedure? #46878

Архитектура и урбанизъм / Architecture and urbanism

 1. Какво означава „регулирана професия“? / What is a “regulated profession”? #46893
 2. Какво означава Обща система за признаване на професионалните квалификации? / What does the Common System for the Recognition of Professional Qualifications mean? #46893
 3. Как можем да придобием документ, който удостоверява нашата професионална квалификация? / How can we obtain a document certifying our professional qualification? #46893
 4. Какъв е редът за признаване на квалификацията на архитекти, завършили в други държави от ЕС и желаещи да практикуват професията архитект в България? / What is the procedure for recognizing the qualifications of architects who have graduated in other EU countries and wish to practice the profession of architect in Bulgaria? #46893
 5. Какви са специфичните условия за практикуване на професията архитект и урбанист в страни от ЕС и ЕИП? / What are the specific conditions for practicing the profession of architect and urban planner in EU and EEA countries? #46893
 6. Какъв е статутът ми в УАСГ докато съм на мобилност с цел обучение по Еразъм + в чужбина? Налага ли се да прекъсна обучението си в УАСГ докато съм на мобилност? / What is my status in UACEG while I am on a mobility for Erasmus + study abroad? Do I have to interrupt my studies at UACEG while I am on a mobility? #46893
 7. Кой период от следването ми в специалност „Архитектура“ е най-подходящ, за да участвам с мобилност с цел обучение в програма Еразъм+? / Which period of my study in Architecture is the most suitable to participate with mobility for Erasmus + training? #46893
 8. Ако проведа мобилност с цел практика, тя може ли да ми бъде призната за част от трудовия ми стаж за пенсия? / If I carry out a mobility for an internship, can it be recognized as part of my service for retirement #46893

Туризъм / Tourism

 1. Къде мога да намеря повече информация за европейските столици на културата и различните проекти, които са изпълнени във връзка с тази инициатива? / Where can I find more information about the European Capitals of Culture and the various projects that have been implemented in connection with this initiative? #46894
 2. Как може да се кандидатства за финансиране на проект за развитието на културния туризъм? / How can I apply for funding of a project for the development of cultural tourism? #46894
 3. По какъв начин мога да се ориентирам в многобройните рекламни обяви за работа и практика в ЕС? / How can I find my way in the numerous job and internship advertisements in the EU? #46894
 4. Темата за културни маршрути на Европа е много интересна и предизвикателна за мен. Как мога да помогна на моята община да се включи в някой културен маршрут на ЕС? / The topic of cultural routes in Europe is very interesting and challenging for me. How can I help my municipality get involved in a EU cultural route? #46894
 5. Посетих семестър по програма Еразъм +, където имах невероятна възможност да получа много добри знания. Научих, че има някаква подобна програма и за магистри. Може ли да получа информация за тази програма? / I attended an Erasmus + semester where I had an incredible opportunity to gain very good knowledge. I learned that there is a similar program for a masters degree. Can I get information about this program? #46894

Инженерни професии / Engineering

 1. Колко пъти в рамките на обучението си студентът може да пътува по програма Еразъм +?/ How many times during his / her studies can the student travel under the Erasmus + program? #46948
 2. На какви условия трябва да отговаря един студент, за да може да се възползва от програмата Еразъм +? / What requirements must a student meet in order to benefit from the Erasmus + program? #46948
 3. Колко дълъг е стажът по програма Еразъм+?/ How long is the Erasmus + internship? #46948
 4. Кои страни са партньорски страни на програмата Еразъм+ извън Европейския съюз?/ Which countries are Erasmus + partner countries outside the European Union? #46948
 5. Можем ли сами да си изберем фирмата или институцията, в която да направим стажа си по програма Еразъм+? / Can we choose the company or institution in which to do our internship under the Erasmus + program? #46948
 6. Каква е разликата между “Еразъм” и “Еразъм+”? / What is the difference between Erasmus and Erasmus +? #47124
 7. Има ли ограничение във възрастта на студентите по програмата Еразъм+? / Is there an age limit for Erasmus + students? #47124

Финанси / Finance

 1. По какъв начин европейските правни норми, свързани с банковия съюз, ще се отразят на българската банкова система и на търсенето на работни места от банките? / How will the European legal norms related to the banking union affect the Bulgarian banking system and the demand of banks for employees? #46959
 2. Как ще се отрази на българската икономика присъединяването ни към Европейския валутно-курсов механизъм? / How will our accession to the European Exchange Rate Mechanism affect the Bulgarian economy? #46959
 3. Какво точно означава съюз на капиталовите пазари? / What exactly does a capital markets union mean? #46959
 4. Защо се налага приемане на регламент в рамките на ЕС за т. нар. къси позиции? Как ще се отрази това на дейността на брокерите? / Why is necessary to adopt a regulation within the EU for the so-called short positions? How will this affect the job responsibilities of brokers? #46959
 5. Прилагането на финтех платформите ще намали ли търсенето на работни места в банковия сектор? / Will the application of fintech platforms reduce the demand for jobs in the banking sector? #46959

Екология / Ecology

 1. Кой нормативен акт на Европейския съюз служи като основа за създаването на „Натура 2000“? / Which normative act of the European Union serves as a basis for the creation of Natura 2000? #46984
 2. Какво представлява йерархията на при управлението на отпадъците? / What is the waste management hierarchy about? #46984
 3. Какви са задачите на Европейската агенция за околната среда в Копенхаген? / What are the tasks of the European Environment Agency in Copenhagen? #46984
 4. Кои са възобновяеми енергийни източници? / What are renewable energy sources? #46984
 5. Какво представлява концепцията за устойчиво развитие? / What is the concept of sustainable development about? #46984

Форуми Форум „Моята професия“

Гледате 15 теми - 16 до 30 (от 34 total)
Гледате 15 теми - 16 до 30 (от 34 total)
Създаване на тема в “Форум „Моята професия“”
Вашата информация: