На 26 април 2018г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе работен семинар по проекта „Европа в моята професия“, осъществяван по програма „Еразъм плюс“ – подпрограма „Жан Моне“ от Българската асоциация за европейски изследвания.

Семинарът беше посветен на професията „преводач“ и възможностите, които предлага Европейския съюз в тази сфера. Интерес към семинара проявиха студенти от специалностите „Английска филология“, „Френска филология“, „Италианска филология“, „Немска филология“, „Руска филология, от магистърските програми „ Писмен превод“ и „Конферентен превод“, студенти от специалност „ Право“ и др.

Проф. Ингрид Шикова откри семинара и запозна студентите с целите на проекта „Европа в моята професия“. Бяха дадени разяснения относно проучването и анкетните карти, които студентите попълниха. Гост-лектор на работния семинар беше Десислава Кръстева – представител на Генерална дирекция „Писмени преводи“.

По време на работния семинар студентите се запознаха с политиката на Европейския съюз за многоезичието и с възможностите, които се създават за професията „преводач“. Беше предоставена информация за стажовете и работа в европейските институции и агенции. В презентацията беше представено и кратко видео-интервю със стажант –преводач в Европейската комисия.

Студентите зададоха въпроси относно възможностите за работа като „преводач на свободна практика“, за необходимостта от сертификати за доказване на познанията по чуждия език, за работата, която се извършва по време на стажовете и тяхната конкретна организация и др.

Резултати от проведената анкета

Бе проведена анкета сред 49 студенти основно от филологически специалности – английска филология – 38, немска филология – 2, руска филология – 3, италианска филология – 1, магистърска програма по превод – 3. В анкетата участва и 1 студент по право. Анкетираните са отговорили на 17 стандартизирани отворени и затворени въпроса.

Получени са следните резултати: болшинството от анкетираните дават средна оценка на собствените си знания за институциите и начина на функциониране на Европейския съюз (22). Като добра я оценяват 15, а 5 –като много добра. Слаба оценка на своите знания за ЕС си поставят 7 души. Нито един от анкетираните не е оценил знанията си относно Европейския съюз като отлични. Повечето студенти не са изучавали дисциплина , която да разглежда дейността на Европейския съюз, свързана с тяхното професионално направление, програмите и правните норми на ЕС. Единствено студентите от магистърска програма „Конферентен превод“ (3) изучават дисциплината „Увод в институциите и политиките на ЕС“.

Студентите във филологическите специалности имат ограничени познания за Европейския съюз и възможностите, които им предоставя. С изключение на специализираната магистърска програма по конферентен превод, в нито една специалност не се изучава дисциплина, която да дава на студентите повече знания за функционирането на ЕС, европейските програми, законодателството, свързано с тяхната бъдеща професия. Болшинството от анкетираните подкрепят регулирането на професията „преводач“ и уеднаквяване на изискванията на европейско равнище. Въвеждането на курс (избираем), свързан с функционирането на ЕС, езиковата политика, европейските програми и разработването на проекти, възможностите за професионална реализация би съвпаднало с желанията, изразени от студентите в анкетата за придобиване на повече знания в тази област.