На 6 юни 2018г. в Нов български университет се проведе работен семинар по проекта „Европа в моята професия“, осъществяван по програма „Еразъм плюс“ – подпрограма „Жан Моне“ от Българската асоциация за европейски изследвания.

Семинарът беше посветен на правните професии като регулирана професионална област и възможностите, които предлага Европейския съюз в тази сфера. Интерес към семинара проявиха студенти от МП „Право“ и др.

Проф. Екатерина Михайлова откри семинара и запозна студентите с целите на проекта „Европа в моята професия“. Доц. Катя Йочева представи резултати от проучването и анкетните карти, които студентите попълниха във връзка с оценката им за правната рамка на ЕС и перспективите за професионална реализация на юридическите професии. Гост-лектори на работния семинар бяха г-жа Веселка Коева, член на Висшия адвокатски съвет и г-н Евгени Стоянов, заместник министър на правосъдието.

По време на работния семинар студентите се запознаха с политиката на Европейския съюз за постоянното упражняване на адвокатската професия в страните-членки, политиката на ЕС за съдебно обучение, политиката на МП за поддържане на високо качество на обучението по право, програмите на Висшия адвокатски съвет за продължаващо обучение на адвокати по право на ЕС, перспективите за професионална реализация в институциите, органите и други организации към ЕС.

Студентите зададоха въпроси относно възможностите за работа като експерти юристи и юрист-лингвисти, за процедурите по придобиване на професионално звание по произход, за приложното поле на директива 2005/36/EC в допълнение на директива 98/5/ЕО, за процедурите на кандидатстване по стажантски програми в ЕС и за работата, която се извършва по време на стажовете, както и за спецификата на работа на Агенцията на ЕС по основните права.

Програма

Презентация

Резултати от проведената анкета

Анкетата е проведена основно сред 50 студенти от департамент „Право“ на Нов български университет, МП „Право“, пети курс, записали курса по „Право на ЕС“. Анкетирани са отговорили на 16 стандартизирани отворени и затворени въпроса.

Получени са следните резултати: мнозинството от анкетираните дават добра, много добра и отлична оценка на собствените си знания за институциите и начина на функциониране на Европейския съюз (76 %). Като добра я оценяват 37 %, а 28 % – като много добра. Слаба оценка на своите знания за ЕС си поставят само 2 % от анкетираните. Цели 21 % от анкетираните са оценили знанията си относно ЕС като отлични. Мнозинството от студентите са изучавали освен основната дисциплина по право на ЕС и някой от избираемите дисциплини, които разглеждат дялове от правото на ЕС, свързани с тяхното професионално направление, сред които са „Вътрешен пазар на ЕС“, „Конкурентно право на ЕС“, „Наказателно право на ЕС“, „Административно право на ЕС.

Студентите в МП „Право“ на Нов български университет имат добри познания за Европейския съюз и възможностите, които им предоставя. Студентите изучават като задължителна дисциплина „Право на ЕС“, като се очаква хорариумът да се удвои съгласно новата Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“. В този курс студентите се запознават подробно с правната уредба относно функционирането на ЕС, европейските програми и законодателството, свързано с тяхната бъдеща професия.

Мнозинството от анкетираните подкрепят уредбата във връзка с регулирането на професията „адвокат“ и уеднаквяване на изискванията на европейско равнище. Въвеждането на още избираеми курсове, свързани с функционирането на ЕС, европейските програми и разработването на проекти, както и за възможностите за професионална реализация би съвпаднало с желанията, изразени от студентите в анкетата за придобиване на повече и по-задълбочени знания в тази област.