На 6 юни 2018г. в Нов български университет се проведе работен семинар по проекта „Европа в моята професия“, осъществяван по програма „Еразъм плюс“ – подпрограма „Жан Моне“ от Българската асоциация за европейски изследвания.

Семинарът беше посветен на правните професии като регулирана професионална област и възможностите, които предлага Европейския съюз в тази сфера. Интерес към семинара проявиха студенти от МП „Право“ и др.

Проф. Екатерина Михайлова откри семинара и запозна студентите с целите на проекта „Европа в моята професия“. Доц. Катя Йочева представи резултати от проучването и анкетните карти, които студентите попълниха във връзка с оценката им за правната рамка на ЕС и перспективите за професионална реализация на юридическите професии. Гост-лектори на работния семинар бяха г-жа Веселка Коева, член на Висшия адвокатски съвет и г-н Евгени Стоянов, заместник министър на правосъдието.

По време на работния семинар студентите се запознаха с политиката на Европейския съюз за постоянното упражняване на адвокатската професия в страните-членки, политиката на ЕС за съдебно обучение, политиката на МП за поддържане на високо качество на обучението по право, програмите на Висшия адвокатски съвет за продължаващо обучение на адвокати по право на ЕС, перспективите за професионална реализация в институциите, органите и други организации към ЕС.

Студентите зададоха въпроси относно възможностите за работа като експерти юристи и юрист-лингвисти, за процедурите по придобиване на професионално звание по произход, за приложното поле на директива 2005/36/EC в допълнение на директива 98/5/ЕО, за процедурите на кандидатстване по стажантски програми в ЕС и за работата, която се извършва по време на стажовете, както и за спецификата на работа на Агенцията на ЕС по основните права.

Програма

Презентация