На 14 септември 2018г. се проведе поредната работна среща по проект „Европа в моята професия”. Домакин на събитието беше Аграрен университет Пловдив и предмет на дискусията бяха възможностите, създавани от европейските фондове и програми за насърчаване на кариерното развитие в земеделския сектор и селските райони. В дискусията взеха участие 32 студенти от две специалности – „Аграрна икономика” и „Управление на регионалното развитие”.

Срещата бе организирана и модерирана от доц. д-р Теодор Радев. Тя включваше въпроси в три направления: 1) дискусия на основни документи на ЕС, регулиращи земеделския сектор; 2) споделяне на опит от млади фермери; и 3) очертаване на перспективите за развитие на обучението в земеделския сектор.

Програмата за развитие на селските райони се разпознава от студентите като важен инструмент за подкрепа на земеделския сектор. Специално внимание беше отделено на начините за подкрепа на трансфера на знания в сектора, предлагането на консултантски услуги, както и създаването на земеделски стопанства от млади хора. Тодор Атанасов, който се занимава с оранжерийно производство в с. Поповица, и е бил подпомогнат по тази програма, сподели своя опит от кандидатстването си от оказаната му подкрепа. Бяха анализирани както ползите, така и проблемите, съпътстващи изпълнението на проект по мярката за подпомагане на млади фермери.

Оживена дискусия се проведе относно перспективите за развитите на земеделския сектор в бъдеще. Участниците в работната среща се обединиха около мнението, че секторът ще се изправи пред все по-динамична пазарна и природна среда, което ще наложи прилагане на иновативни подходи на управление на бизнеса и обучение на специалисти, притежаващи умения да се адаптират към променящите се условия.

Резултати от проведената анкета

Анкетата е проведена сред 31 студенти от агрономически специалности на Аграрен университет – Пловдив. Всички анкетирани студентите се обучават в бакалавърска степен на обучение. Анкетирани са отговорили на 17 стандартизирани отворени и затворени въпроса.

Болшинството от анкетираните дават добра оценка на собствените си знания за институциите и начина на функциониране на Европейския съюз (виж фиг. 21). Следват отговорилите с „много добра“ и тези със „средна оценка“, съответно 23% и 19%. Еднакъв брой от анкетираните определят своите познания като отлични и слаби. а оценка на своите знания за ЕС си поставят 7 души. Прави впечатление, че студентите се разпределят сравнително равномерно по използваната скала за оценяване, като се отчитат високи резултати на познаване на дейността на ЕС. Подобни са резултатите от оценяването на знанията за правните норми на ЕС и програмите на ЕС в сферата на земеделието. Средната оценка възлиза на 4,3 при 6 степенна скала на оценяване. Добрите резултати се обясняват с факта, че всички от студентите са изучавали дисциплини, които да разглежда дейността на Европейския съюз, свързана с тяхното професионално направление, програмите и правните норми на ЕС. Изучаваните дисциплини са „Икономика на ЕС“, „Европейски регионални програми“ и „Европейска аграрна политика“.

Студентите, обучаващи се в земеделската област, имат доби познания за Европейския съюз и възможностите, които им предоставя провежданата секторна политика. Това е така поради факта, че се изучават дисциплини, които им дават знания за функционирането на ЕС, европейските програми, законодателството, свързано с тяхната бъдеща професия.

Болшинството от анкетираните подкрепят регулирането на земеделския сектор, но изискват да се търси уеднаквяване на изискванията на европейско равнище.

Анкетираните лица определят следните необходими действия по отношение на улесняване на стартирането и развититето на земеделски бизнес от млади хора:

  • достъп до безплатни консултантски услуги;
  • организиране на съвместни маркетингови дейности за производители от конкретен регион;
  • възможности за трансфер на знания от други европейски страни.
    Младите фермери се интересуват от функционирането на ЕС, европейските програми и разработването на проекти, скъздаващи възможности за професионалната им реализация. Придобиване на знания и информираност в тези области са важен прироритет за стимулиране на стопанската активност сред младите хора, занимаващи се със земеделие.