На 14 септември 2018г. се проведе поредната работна среща по проект „Европа в моята професия”. Домакин на събитието беше Аграрен университет Пловдив и предмет на дискусията бяха възможностите, създавани от европейските фондове и програми за насърчаване на кариерното развитие в земеделския сектор и селските райони. В дискусията взеха участие 32 студенти от две специалности – „Аграрна икономика” и „Управление на регионалното развитие”.

Срещата бе организирана и модерирана от доц. д-р Теодор Радев. Тя включваше въпроси в три направления: 1) дискусия на основни документи на ЕС, регулиращи земеделския сектор; 2) споделяне на опит от млади фермери; и 3) очертаване на перспективите за развитие на обучението в земеделския сектор.

Програмата за развитие на селските райони се разпознава от студентите като важен инструмент за подкрепа на земеделския сектор. Специално внимание беше отделено на начините за подкрепа на трансфера на знания в сектора, предлагането на консултантски услуги, както и създаването на земеделски стопанства от млади хора. Тодор Атанасов, който се занимава с оранжерийно производство в с. Поповица, и е бил подпомогнат по тази програма, сподели своя опит от кандидатстването си от оказаната му подкрепа. Бяха анализирани както ползите, така и проблемите, съпътстващи изпълнението на проект по мярката за подпомагане на млади фермери.

Оживена дискусия се проведе относно перспективите за развитите на земеделския сектор в бъдеще. Участниците в работната среща се обединиха около мнението, че секторът ще се изправи пред все по-динамична пазарна и природна среда, което ще наложи прилагане на иновативни подходи на управление на бизнеса и обучение на специалисти, притежаващи умения да се адаптират към променящите се условия.