На 29 октомври в Трета аудитория на сградата на Ректората на Медицински университет – Варна се проведе петият семинар в рамките на проекта „Европа в моята професия“.

Акцентът в събитието бе очното здраве, тъй като Медицински университет – Варна е единственото учебно заведение в България, което обединява офталмологията, оптометрията и медицинската оптика и поради това е водещо в посоченото направление на медицината. Семинарът беше обект на огромно внимание от страна на студенти – бакалаври, магистри, както и докторанти и преподаватели. Над 40 участника проявиха желание да научат повече относно възможностите за реализация в Европйеския съюз. Водещ на срещата бе проф. д-р Христина Групчева, която е основоположник на „Три 0“ перспективата в България.

Професор Групчева запозна аудиторията с подробности относно законовата регулация и нормативните документи в ЕС за специалността медицина, както и на отделните специалности свързани с очното здраве. Тя посочи ползите от програмите за студентска и преподавателска мобилност в Европейския съюз. Специални гости на събитието бяха зам. ректорът по „Международна дейност“ – проф. Тодорка Костадинова, както и г-жа Светлана Панайотов, административен координатор по програмата „Еразъм+“. Те предоставиха обстоятелствена и последователна информация относно процедурата и условията по кандидатстване за програмата „Еразъм +“. На участниците в семинара бе дадена уникална възможност да почерпят от личния опит на студенти, вече станали част от програмата „Еразъм+“, които споделиха искрените си впечетления, мнения и съвети относно тяхното обучение в европейски структури и университети. Студентите зададоха множество въпроси. Под ръководството на д-р Младена Радева, докторант и асистент в Катедрата по очни болести и зрителни науки, те попълниха специално приготвените за семинара анкетни карти.

Резултати от проведената анкета

Бе проведена анкета сред 45 студенти от Медицински университет – Варна, основно от специалности „медицински оптик“ и „оптометрист“. Тридесет и един от анкетираните в момента се обучават по магистърска програма, 12 по бакалавърска и 2 по докторска програма. Интересно е наблюдението, че 34 от анкетираните оценяват техните знания за институциите и за начина на функциониране на ЕС като „добри“, а цели 11 като „средни“. На въпрос „Изучавал ли сте някакъв предмет в университета, който да разглежда дейността на Европейския съюз във Вашето професионално направление?“ всички анкетирани са отговорили отрицателно. Идентични са отговорите на анкетираните относно въпроса „Изучавал ли сте някакъв предмет в университета, който да разглежда правните норми на ЕС и програмите на ЕС в сферата на Вашата бъдеща професия?“ Разнообразни са данните спрямо оценката на анкетираните относно техните знания за правните норми на ЕС и за програмите на ЕС в сферата на бъдещата им професия. Относно действащото законодателство на ЕС в професионална област голяма част от попълнилите анкетата оценяват с „4“ (30), а 9 човека смятат, че знанията им са крайно недостатъчни. Оценката на анкетираните относно знанията им за действащи програми за финансиране във връзка с бъдещата им професия също не е висока, като 38 са маркирали „3“. По-голяма част от участниците в анкетата биха желали да получат информация в университета относно възможностите за реализация в ЕС, както и законодателството относно специалността им в държавите-членки на ЕС. Интересно е наблюдението, че 29 от анкетираните посочват, че нямат представя относно въздействието, което правните норми на ЕС оказват върху упражняването на бъдеща им професия.

Относно казуса за регулирането на професията на равнището на Европейския съюз 39 от анкетираните са посочили, че сегашното регулиране на равнището на ЕС е достатъчно и то трябва само да се усъвършенства. На въпрос „Какви са очакванията Ви за професионална реализация в рамките на ЕС извън България?“ цели 40 души определят бъдещата си професионална реализация извън България като „отлична“, четирима като „много добра“, а само един като „добра“.

Относно очакванията на анкетираните за професионална реализация в България, 37 от попълнилите анкетата смятат, че бъдещата им реализация ще е „много добра“, 6 като „отлична“, 2 като „добра“. Нито един участник в анкетата не е ползвал Програмата за академична мобилност на Европейския съюз EРАЗЪМ+ и нито един от тях не познава други програми на ЕС, целящи да подобрят университетското обучение и шансовете за кариерно развитие на студентите в тяхната професионална област. При въпрос „Как оценявате въздействието, което имат програмите на ЕС за подобряване на университетското обучение и за подобряване на кариерното развитие във Вашата професионална област?“ 28 от участниците са посочили „силно“, 11 „много силно“, а 6 „слабо“. Разнообразни са данните спрямо информирането на участниците за новостите в законодателството и програмите на ЕС относно професионалната им област. От всички анкетиранит 31 посочват, че няма подходящ сайт, а 14 са маркирали специализиран сайт на ЕС. На въпрос „Какви езици на ЕС считате, че владеете отлично с оглед на професионалната Ви реализация?“ 36 от анкетираните са посочили английски език, седем немски език, а двама френски език.

Основни изводи, които могат да се направят от данните, извлечени от проведената анкета, са свързани с нуждата от повишаване на информираността на студентите по медицинска оптика и оптометрия относно възможностите за студентска мобилност, както и възможностите за реализация в чужбина. Наблюдението, че нито един от попълнилите анкетата не е ползвал програмата за академична мобилност EРАЗЪМ+ и нито един от тях не познава други програми на ЕС, целящи да подобрят университетското обучение и шансовете за кариерно развитие на студентите, може да се свърже с факта, че първият курс оптометристи се дипломира едва през 2018 г. Притеснително е наблюдението, че голяма част от анкетираните посочват, че нямат представя относно въздействието, което правните норми на ЕС оказват върху упражняването на бъдеща им професия, а знанията на участниците относно действащото законодателство на ЕС в професионална област са крайно недостатъчни.

Всички тези изводи могат да бъдат асоциирани с препоръки относно подобряване на информираността на студентите по „очна оптика“ и „оптометрия“ относно програмите за студентска мобилност и правните рамки на бъдещата им професия в ЕС чрез семинари, уебсайтове и информационни бюлетини.