На 5 ноември 2018 г. в зала 230 на УАСГ се проведе поредният семинар в рамките на проекта „ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ“.

Основна тема на семинара бяха регулираните професии АРХИТЕКТУРА и УРБАНИЗЪМ. УАСГ е университетът с най-висок ранг в България, обучаващ студенти в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, в него са създадени първите за страната учебни програми по „Архитектура“ и „Урбанизъм“.

Семинарът бе воден от доц. д-р арх. Милена Ташева-Петрова – утвърден преподавател, професионалист и изследовател в полето на урбанизма в България. Тя представи на аудиторията проекта „ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ“, темите на семинара и участниците, след което разясни особеностите на регулираните професии и свързаното с тях законодателство. Доц. Ташева посочи специфичните регулации на професията „урбанист“ в страните от ЕС като подчерта настоящите изисквания за достъп до професията и актуалните тенденции относно условията за практикуването ѝ на европейско ниво. С регулациите в направление „архитектура“ аудиторията бе запозната от гл. ас. д-р арх. Венета Златинова. Тя представи специфични детайли от Директивата на ЕС относно признаването на професионалните квалификации и нейните изменения, отнясящи се до практикуването на професията „архитект“ и свободното предлагане на архитектурни услуги в страните от Съюза.Специален гост на семинара бе доц. д-р арх. Боян Георгиев – директор на Центъра за международна дейност и мобилност в УАСГ. Като дългогодичен координатор на програма „Еразъм“ той представи на аудиторията актуалните възможности и условия за кандидатстване за студентска и докторантска мобилност, отговори на конкретни въпроси на присъстващите за процедурата по кандидатстване и за подходящите етапи от обучението за осъществяване на мобилност.

Участие в семинара взеха урб. Силвия Чакърова, докторант към катедра „Градоустройство“, арх. Йоана Йорданова, арх. Донка Димитрова и Георги Славов – пред дипломант към кат. Градоустройство. Настоящите и бивши възпитаници на Архитектурния факултет на УАСГ представиха личния си опит и впечатления от програма „Еразъм +“. Те представиха широкия обхват от мобилности в сферата на висшето образование – за студенти, докторанти и за стажанти, единодушно потвърдиха положителния принос на програмата към повишаване на професионалната им квалификация и отговориха на въпросите на студентите относно съчетаването на образователната програма с мобилност. На финала присъстващите попълниха специално подготвените за семинара анкетни карти.

Резултати от проведената анкета

В анкетата, проведена в УАСГ, са участвали общо 104 респонденти от специалностите „Архитектура“ (65 души) и „Урбанизъм“ (39 души). От тях студенти в бакалавърска и магистърска програма са съответно 31 и 49, а докторантите и младите преподаватели са по 9.

На въпросите, свързани с оценка на собствените знания за ЕС и програмите в професионалната сфера, преобладаващият брой участници (74%) са дали средна и добра оценка на собствените си знания за институциите и начина на функциониране на ЕС. По-голямата част от тях са отговорили негативно на въпросите свързани с наличието в учебните планове на дисциплини, свързани с дейностите на ЕС в професионалното им образование (77%) и с европейското законодатество, касаещо професионалната им дейност (74%). Тези резултати се дължат на факта, че голяма част от анкетираните все още се обучават в бакалавърска и магистърска програма и все още не са преминали целия курс на обучение. Това се повърждава от отговорите на докторантите и младите специалисти, които дават предимно положителен отговор (100% от докторантите) на въпросите за изучавани дисциплини и високи осенки на въпросите за самооценка на знанията за ЕС (45% от докторантите и младите специалисти поставят отлична оценка, а много добра – съответно 33% и 22%)

Резултатите от проведената анкета следва да се разглеждат в няколко насоки – свързани с образованието по специалностите „архитектура“ и „урбанизъм“ и възможностите за мобилност, информираността на студентите и възможностите за достъп до информация за програмите на ЕС, за достъпа до практикуване на професията в рамките на ЕС.

В разглежданите професионални направления в УАСГ са въведени дисциплини, даващи знания и информация за ЕС, което несъмнено се отразява позитивно върху информираността на студентите и техните желания за включване на други свързани теми в образователния процес. Възможностите за подобряване на резултатите по този показател са свързани с увеличаване броя на дисциплините и включване на някои от тях като задължителни в учебния план на специалност „архитектура“, както и разширяване на обхванатото от тях съдържание, свързано с ЕС.

Важен извод от анкетата е липсата на достатъчно информация за особеностите при практикуване на професията в различните държави на ЕС, като студентите са акцентирали върху чисто практически аспекти като нормативната рамка и нуждата да имат контакт с бъдещи работодатели, както в Европа, така и в България. В тази насока УАСГ има известен опит при осъществяване на връзка между студенти и работодатели, който вероятно е възможно да бъде разширен, включително с подкрепата на различните студентски организации.

Бъдещи проучвания по темата могат да бъдат фокусирани върху мотивацията на студентите и младите професионалисти за реализиране на мобилност. Подобно проучване, проведено сред ограничен брой респонденти, показва че повече от 45% от проведените мобилности са мотивирани от комплексни причини, които нахвърлят или не са свързани само и единствено със стремежа за професионално развитие и преки материални ползи . Последните се комбинират с естествения стремеж у младите хора да приемат интелектуални предизвикателства; да опознават нови държави, региони и култури; да изучават чужди езици; да се изправят пред непознати ситуации в мултикултурна среда; да намерят нови приятели.