Семинар „Европа в моята професия“, организиран  от гл. ас. д-р Димчо Димов и гл. ас. д-р Сия Велева бе проведен в Технически университет – София на 27.03.2019 г. в зала 3503. В семинара взеха активно участие студенти от професионално направление „Общо инженерство“ и млади преподаватели.

Основна цел на семинара бе да запознае всички присъстващи с ролята на Европейския съюз и по-важните директиви, свързани с инженерните професии, както и да представи пред тях възможностите, създадени от европейските фондове и програми за насърчаване на тяхното обучение и кариерно развитие.

Семинарът беше открит от декана на Стопански факултет проф. д.ик.н. Младен Велев. Той запозна участниците с възможностите за бъдеща професионална реализация, която им дават специалностите от професионално направление „Общо инженерство“, като акцентира върху предимствата на широкопрофилното образование.

Гл. ас. д-р Сия Велева представи пред присъстващите целите и основните дейности на проекта на Българската асоциация за европейски изследвания „Европа в моята професия“.

В семинара се включи и проф. д-р Ташо Ташев, университетски координатор на програма Еразъм+, които подробно запозна участниците с  целите и основните характеристики на програмата. Той представи пред тях конкретни възможности за обучение, придобиване на професионален опит или доброволческа дейност в различни страни от Европейския съюз и партньорски страни извън него. Запозна ги също така с процедурата за кандидатстване и необходимите документи, които трябва да се подготвят. Студентът в Техническия университет Михаил Иванов направи впечатляваща презентация за обучението си по програма Еразъм + в Грац, Австрия. Той представи на аудиторията своите лични впечатление и опит, както и ценни съвети за организацията и подготовката на необходимите документи.

Гл. ас. д-р Димчо Димов запозна студентите с компетенциите, които трябва да притежават завършвайки бакалавърска и магистърска степен в професионалното направление, в което се обучават. Представи им също така различни сайтове и Европейски платформи, които предоставят възможности за бъдещото им кариерно развитие.

Семинарът завърши с ползотворна дискусия по въпроси, свързани с представената проблематика.

Резултат от проведената анкета

Проучването има за цел да установи степента на въздействие на европейските политики върху университетското образование в България и възможността за последваща професионална реализация на младите хора. Участието в анкетата е анонимно, като се отбелязва само професионалното направление, в което се обучават респондентите. Анкетната карта е попълнена от 32 студенти от Технически университет – София, обучаващи се в различни специалности от професионално направление „Общо инженерство“. Анкетираните са отговорили на 17 стандартизирани отворени и затворени въпроса.

Резултатите от преведеното проучване показват, че студентите оценяват като добри (приблизително 72%) очакванията си за професионална реализация в ЕС и България в областта на общото инженерство. Преобладават тези от тях, които смятат, че имат по-добри възможности за реализация в ЕС, отколкото в България. Те посочват като причини за това по-високото заплащане, по-добрите условия на труд и социални придобивки и повечето възможности за кариерно израстване.

При въпросите от анкетата, свързани с програмата за мобилност „Еразъм“ + резултатите показват, че само 6% от запитаните студенти са участвали в мобилност по тази програма. Пет процента от анкетираните са пътували с цел обучение за един семестър в университет в ЕС и 1% са пътували с цел провеждането на стаж в компания от ЕС. Най-желаните дестинация за обучение по програмата от студентите са: Германия, Англия, Испания, Италия и др. Ниските проценти се дължат на няколко основни неща. Първо, голяма част от студентите са от 2-ри и 3-ти курс бакалавърско обучение и затова не са се възползвали все още от програмата до момента. От друга страна съществуват притеснения в студентите дали ще се справят финансово и дали ще успеят да вземат всички предвидени изпити. Голям процент от тях смятат, че отпусканите средства за подпомагане на обучението им в университет в друга страна от ЕС не са достатъчни за покриване на основните им нужди.

Проучването показва също така, че студентите нямат достатъчно познания за други програми, освен „Еразъм +“, които им предоставят възможности за повишаване на квалификацията в областта на общото инженерство. За това свидетелства фактът, че нито един от 32 -мата запитани не е посочил програма, която би подпомогнала неговото кариерно развитие.

Анализът на резултатите показва, че липсва информираност сред студентите за съществуващите европейските програми и проекти. Въпреки този проблем, 79% от анкетираните посочват, че те имат силно влияние за подобряване на качеството на обучение в университетите,както и за подпомагане на кариерното развитие. Студентите се информират за новостите в законодателството на ЕС и европейските програми основно от специализираната Интернет страница на ЕС. На второ място е посочен отговора, че няма подходяща Интернет страница, а на трето – от страница на българско министерство.