Семинар „Европа в моята професия“, организиран  от гл. ас. д-р Димчо Димов и гл. ас. д-р Сия Велева бе проведен в Технически университет – София на 27.03.2019 г. в зала 3503. В семинара взеха активно участие студенти от професионално направление „Общо инженерство“ и млади преподаватели.

Основна цел на семинара бе да запознае всички присъстващи с ролята на Европейския съюз и по-важните директиви, свързани с инженерните професии, както и да представи пред тях възможностите, създадени от европейските фондове и програми за насърчаване на тяхното обучение и кариерно развитие.

Семинарът беше открит от декана на Стопански факултет проф. д.ик.н. Младен Велев. Той запозна участниците с възможностите за бъдеща професионална реализация, която им дават специалностите от професионално направление „Общо инженерство“, като акцентира върху предимствата на широкопрофилното образование.

Гл. ас. д-р Сия Велева представи пред присъстващите целите и основните дейности на проекта на Българската асоциация за европейски изследвания „Европа в моята професия“.

В семинара се включи и проф. д-р Ташо Ташев, университетски координатор на програма Еразъм+, които подробно запозна участниците с  целите и основните характеристики на програмата. Той представи пред тях конкретни възможности за обучение, придобиване на професионален опит или доброволческа дейност в различни страни от Европейския съюз и партньорски страни извън него. Запозна ги също така с процедурата за кандидатстване и необходимите документи, които трябва да се подготвят. Студентът в Техническия университет Михаил Иванов направи впечатляваща презентация за обучението си по програма Еразъм + в Грац, Австрия. Той представи на аудиторията своите лични впечатление и опит, както и ценни съвети за организацията и подготовката на необходимите документи.

Гл. ас. д-р Димчо Димов запозна студентите с компетенциите, които трябва да притежават завършвайки бакалавърска и магистърска степен в професионалното направление, в което се обучават. Представи им също така различни сайтове и Европейски платформи, които предоставят възможности за бъдещото им кариерно развитие.

Семинарът завърши с ползотворна дискусия по въпроси, свързани с представената проблематика.