На 27 март 2019 г. във Висше училище по мениджмънт Варна, филиал София, се проведе семинар на тема „Регулирането на финансовия сектор в Европейския съюз и неговото значение за бъдещото реализиране на студентите от направление икономика“. Семинарът се ръководеше от проф. д-р Ганчо Тодоров Ганчев, присъства и експерт Петя Йорданова Кметска от ВУМ-Варна, участник в проекти по линията на Еразъм.

По този начин проект „Европа в моята професия“ обхвана и тематичното направление „Финанси“. Освен студентите от ВУМ-Варна, в работните срещи по проекта бяха включени и студенти от Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград. Работата по направление „Финанси“ включва преглед на основните регламенти и директиви на ЕС в областта на финансите, и в частност в сферата на банковия надзор и управлението на риска, банковия съюз, потребителските финансови услуги, разплащателните услуги, финансовите пазари, застраховането и пенсионните фондове, финансовите отчети и одита.

Специално внимание се обръща на Директива (ЕС) 2015/2366 от 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар; Директива 2014/49/ЕС от 16 април 2014 година относно схемите за гарантиране на депозити; Регламент (ЕС) № 236/2012 от 14 март 2012 година относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение; Доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прегледа на определението за понятието „приемлив капитал“ по отношение на неговата целесъобразност в съответствие с член 517 от Регламент (ЕС) № 575/2013; Регламент (ЕС) № 806/2014 от 15 юли 2014 година за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Представянето на документите бе съпроводено от дискусия за значението на европейското право в областта на финансите за професионалната реализация на сегашните студенти, бъдещи специалисти в областта на финансите.

Резултати от проведената анкета

Задачата на анкетното проучване бе да разкрие степента, в която студентите от направление „финанси“ са запознати с институциите и начина на функциониране на ЕС, както и с възможностите за обучение и търсене на в рамките на програмите на ЕС и на национално равнище. В анкетното проучване участваха 29 студенти-бакалаври от специалност „финанси“.

Отличните очаквания за професионална реализация у нас са малко по-високи, в сравнение с тези за ЕС – 19 срещу само 3%. Очакванията за много добра реализация също са по-високи – 40 против 37%. Очакванията за добра и средна реализация са съответно 24 и 17 на сто, като слаби очаквания няма. Последното е друго съществено различие, в сравнение с очакванията за професионална реализация в ЕС (извън България).

Отговорите на въпросите на анкетата показват висока степен на информираност в областта на европейското финансово законодателство и съществуващите възможности за подобряване на образованието по линията на програма Еразъм+. Налице са положителни очаквания за професионално реализация в областта на финансите както в България, така и на трудовите пазари в останалите страни-членки на ЕС.