В рамките на проекта „Европа в моята професия” (EUMYPRO) в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” на 17 април 2019 г. се проведе последият от десетте работни семинара с тема “ЕС и професията еколог”. Съорганизатори бяха Философско-исторически факултет (ФИФ), Факултет за икономически и социални науки (ФИСН) и Биологическия факултет. Активно участие в подготовката и провеждането на семинара взеха, освен координатора за Пловдивския университет по проекта доц. д-р Валентин Петрусенко от ФИФ, така също доц. д-р Соня Костадинова, декан на Биологически факултет и доц. д-р Юлия Джабарова, зам. декан на ФИСН.

Разбра се, че в професионално отношение „еколог“ е твърде специфично понятие и поради тази причина е необходимо към него да се прилага интердисциплинарен подход. От организационна страна това доведе до някои комуникационни трудности. Независимо от тези обективни пречки семинарът премина в нормални условия. С подсигурения кворум от студенти и докторанти се разгледаха подготвените предварително документи, касаещи нормативни актове и политики на ЕС и на нашата страна в областта на екологията.

Присъстващите имаха възможност да обменят идеи и да изкажат критични бележки. Полезно бе и споделянето на опит от страна на участник в програмата „Еразъм“. Това бе студентката Александра Христова, която е провела обучението си по „Еразъм“ в Лисабон. Освен това, тя е активен участник в европейското доброволческо движение като EVS координатор. Това бе много интересно за присъстващите, тъй като студентите са слабо запознати с философията на доброволческото движение в ЕС и с огромните възможности за реализация в тази високо хуманна сфера.

В продължилата след семинара приятелска дискусия се включиха преподаватели и студенти от съседната химическа лаборатория. Оказа се, че и те имат силен интерес към екологията, а това е обосновано и от модерния професионален профил на интердисциплинарните професии, където биохимията е фундаментална за екологичните анализи и проучвания. Затова полезният извод на организаторите е в бъдеще да се включат в такива проекти студенти от по-широк кръг специфично свързани науки.

Другият положителен извод от проведения семинар бе, че той съвпадна с наближаващите избори за Европейски парламент. Затова, в определена степен събитието бе и в рамките на кампанията за увеличаване на информираността за Европейския парламент и дадe допълнителна възможност за дебатиране на широк кръг от проблеми, свързани с европейските политики.

Резултати от проведената анкета

Анализът на отговорите на 30-те анкетирани студенти, показва, че е налице сравнително добро познаване на институциите на ЕС и начина на функционирането им. В същото време в университетските учебни планове липсват специализирани дисциплини в насока изучаването на европейските политики. Има и слабо познаване на европейската законодателна рамка в конкретното професионално направление на анкетираните, както и информация за възможни програми на ЕС, които да подпомогнат професионалната им реализация. В тази насока преобладаващо младите не са ползвали възможностите на програмата Еразъм+, не владеят чужди езици, а дори и бъркат програмата на МОН за студентски стажове като единствена такава, насочена за стимулиране на професионалната подготовка за дипломираните специалисти с университетско образование. Като резултат, продължава да преобладава мнението, че само извън България младите могат да се реализират успешно в професионално отношение, макар да се забелязва и обратната тенденция на желаещите студенти да работят и да преуспеят в професията си в България. Тази констатация е повече очевидна за по-високите нива на обучение, т.е. магистрите и докторантите са сравнително по-добре запознати с европейските политики и имат по-голямо желание да останат и да работят в родната си страна.