Експерти на Комисията от Съвместния изследователски център ще предоставят съдействие и насоки на 13 български научноизследователски и иновационни центъра, за да им помогнат да представят новаторските си идеи на пазара, да улеснят предаването и разпространението на знания и да засилят както връзките си с предприятията, така и участието си в европейски и международни проекти за сътрудничество.

Експертите ще помагат на 13-те центъра също така да подобряват правната, управленската и оперативната си рамка, да се справят с въпросите на държавните помощи и да откриват възможности за финансиране, в т.ч. със средства на ЕС.

Комисарят Йоханес Хан, отговарящ за политиката за съседство, преговорите за разширяване и регионалната политика, заяви: Развитието на тези 13 центъра, финансирани от ЕС, и съдействието от страна на Комисията ще доведат до подобряване на резултатите на българската иновационна система. Това ще помогне на местните научни изследователи да превърнат работата си в проекти с висока добавена стойност – за икономиката и за хората, и им осигурява възможност да предлагат новаторския си подход в световен мащаб.

Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, отговарящ за Съвместния изследователски център, заяви: За да определим най-добрите начини за насърчаване на местните икономики и развитието с помощта на средствата от ЕС, от решаващо значение е да съберем заедно представителите на местните власти, академичните среди, предприятията и гражданското общество. Досега основаващият се на обективни данни приобщаващ подход към провеждането на политиката е показвал отлични резултати, осигурявайки на европейските региони възможност да се съсредоточат върху своите предимства и приоритети.

Сред 13-те центъра има четири „центъра за върхови постижения“, т.е. институции за фундаментални научни изследвания, и девет „центъра за компетентност“, чиято основна дейност са приложните научни изследвания с потенциал за внедряване в промишлеността. Става дума за сектори като мехатроника, цифрови технологии, творчески и игрални отрасли и биотехнологии, както и други области, в съответствие с приоритетите, предвидени в стратегията на България за интелигентна специализация – нейната стратегия за промишлеността и иновациите въз основа на местните конкурентни предимства.

Този проект за съдействие ще се изпълнява до края на юни 2020 г., с допълнителен бюджет от 250 000 евро от Европейския фонд за регионално развитие като добавка към 170-те милиона евро, заделени за научни изследвания и иновации по българската програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за 2014 – 2020 г., финансирана със средства от ЕС. Резултатите от това начинание ще допринесат за съставянето на новите програми по линия на политиката на сближаване за периода 2021 – 2027 г. и ще подпомогнат усилията на България да осъвремени научноизследователската и иновационната си екосистема.

Източник