Европейската комисия публикува днес своята покана за представяне на предложения по програмата „Еразъм+“ за 2020 г. 2020 година е последната от текущата програма на Европейския съюз за мобилност и сътрудничество в сферите на образованието, обучението, младежта и спорта. Очакваният бюджет от над 3 милиарда евро, който е с 12 % по-голям в сравнение с 2019 г., ще предостави още повече възможности на младите европейци за образование, обучение или придобиване на професионален опит в чужбина. В рамките на поканата за представяне на предложения за 2020 г. Комисията ще стартира втори пилотен проект за европейските университети. Освен това ЕС си е поставил за цел да създаде 35 000 възможности за участие в програмата на учащи се и работещи от Африка като част от Алианса между Африка и Европа за устойчиви инвестиции и работни места.

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областите на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по тази покана за представяне на предложения. Освен това за финансиране могат да кандидатстват групи от млади хора, които работят с младежи, но не са официално създадени като младежки организации. Освен поканата за представяне на предложения Комисията публикува днес и ръководството за програмата „Еразъм+“ на всички официални езици на ЕС. Ръководството подробно запознава кандидатите с всички възможности за висше образование, професионално образование и обучение, училищно образование и образование за възрастни, младежки дейности и спорт по линия на програмата „Еразъм+“ през 2020 г.

Източник