Днес Европейската комисия публикува доклади, в които се представят профилите на здравните системи в 30 държави. Здравните профили на държавите се съпровождат от придружаващ доклад, в който се отбелязват някои от най-значимите тенденции в трансформацията на системите на здравеопазването им и се правят основни заключения от профилите.

Основни констатации

В здравните профили на държавите задълбочено се анализират здравните им системи и тяхната ефективност, достъпност и устойчивост, здравето на населението и важните рискови фактори. Те отразяват отчетливо общите цели в различните държави членки и разкриват потенциалните области, в които Комисията може да насърчи взаимното обучение и обмена на добри практики.

В придружаващия доклад се посочват някои от най-силно изразените тенденции в трансформацията на нашите здравни системи:

Една от сериозните заплахи за общественото здраве в цяла Европа са колебанията относно ваксинацията. На тази заплаха може да се противодейства чрез повишаване на здравната грамотност, борба с дезинформацията и активно ангажиране на здравните работници.

В резултат на цифровата трансформация на насърчаването на здравето и профилактиката на заболяванията може да има печеливши и губещи. Възможно е да се окаже, че хората, за които мобилните и другите цифрови средства биха принесли най-голяма полза, нямат лесен достъп до такива средства.

В ЕС достъпът до здравни грижи все още не е равномерен. Когато този достъп и съществуващите пред него бариери се подлагат на оценка, трябва да се имат предвид както клиничните нужди, така и социално-икономическите характеристики на пациентите.

Голям потенциал за повишаване на устойчивостта на здравните системи се крие в иновациите по отношение на необходимия набор от умения на здравните работници. В целия ЕС се наблюдават обещаващи примери за преразпределяне на задачи между здравните работници, що се отнася по-специално до засилването на ролята на медицинските сестри и фармацевтите.

Държавите членки могат да си сътрудничат и в областта на продуктовия жизнен цикъл на лекарствата, за да се осигуряват безопасни, ефективни и достъпни терапии, като тук се включва всичко — от рационалното изразходване на средства до отговорното предписване.

Източник