В декемврийския брой за 2019 година на изданието на Trans European Policy Studies Association – TEPSA Briefs е поместена статия от гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева със заглавие: “ЕС в моята професия: как знанието за политиките на ЕС помага младите поколения в България да оформят своето професионално бъдеще”. Статията е поместена по-долу.