Публикация за проекта в TEPSA Briefs

В декемврийския брой за 2019 година на изданието на Trans European Policy Studies Association – TEPSA Briefs е поместена статия от гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева със заглавие: “ЕС в моята професия: как знанието за политиките на ЕС помага младите...

Професионално направление “Архитектура и урбанизъм” – презентация “Практикуване на професиите архитект и урбанист в България и ЕС”

Практикуването на професиите „архитект“ и „урбанист“ в отделните държави в ЕС е силно зависимо от конкретния национален контекст – социално-икономически, институционален, образователен, културен. Основните предпоставки за различията са спецификите на националните...

Радио Велико Търново за научната конференция по проекта

Поз заглавие “Български европеисти се събират във Велико Търново” на 30 октомври 2019 г. бе излъчено съобщение по радио Велико Търново. То бе публикувано и на сайта на радиото. В съобщението се казва, че поводът българските европеисти да се съберат в...

Професионално направление “Медицина” – презентация “Специалности “Медицински оптик” и “Оптикометрист”

Правната рамка на специалността „Очна оптика“ и „Оптометрия“ варира широко в отделните европейски държави. Оптометрията е сравнително нова специалност за България. European Council of Optometry and Optics е разработил Европейска диплома по оптометрия за да осигури...

Професионално направление “Право” – презентация “Правните професии в Европейския съюз: програми и професионална реализация

В поместената по-долу презентация се съдържа ценна информация за основните национални и европейски правни норми, регулиращи упражнавянето на професиите: магистрати, адвокати, правни консултанти, нотариуси, съдебни изпълнители. Има и конкретни идеи за кариерна...