Излезе от печат монографията “Европа в моята професия”

Излезе от печат монографията по проекта “Европа в моята професия”. Изданието е резултат от осъществяването на основните цели на проекта. Анализите в публикациите на авторите обобщават европейското измерение в отделните професии, регулирането и...

Професионално направление “Архитектура и урбанизъм” – презентация “Практикуване на професиите архитект и урбанист в България и ЕС”

Практикуването на професиите „архитект“ и „урбанист“ в отделните държави в ЕС е силно зависимо от конкретния национален контекст – социално-икономически, институционален, образователен, културен. Основните предпоставки за различията са спецификите на националните...

Професионално направление “Медицина” – презентация “Специалности “Медицински оптик” и “Оптикометрист”

Правната рамка на специалността „Очна оптика“ и „Оптометрия“ варира широко в отделните европейски държави. Оптометрията е сравнително нова специалност за България. European Council of Optometry and Optics е разработил Европейска диплома по оптометрия за да осигури...

Професионално направление “Право” – презентация “Правните професии в Европейския съюз: програми и професионална реализация

В поместената по-долу презентация се съдържа ценна информация за основните национални и европейски правни норми, регулиращи упражнавянето на професиите: магистрати, адвокати, правни консултанти, нотариуси, съдебни изпълнители. Има и конкретни идеи за кариерна...

Професионално направление “Външна търговия” – презентация “EU Trade Defense Instruments Modernisation”

Презентацията разглежда четирите основни търговски защитни инструмента, които ЕС използва в своята обща търговска политика. Обяснени са значението и сферата за приложение на защитната мярка от общ характер, защитната мярка за икономики без нормално функционираща...