Отговори на: Кандидатстване Млад фермер

#47071
доц. д-р Т. Радев

За да бъде допустим кандидатът трябва да подаде проектно предложение по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани”, не по-късно от 24 месеца, считано от датата, на която е регистриран за първи път като земеделски стопани или е започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисва земя с цел производството на земеделска и животинска продукция.