Отговори на: Размер на земеделското стопанство

За проекта | About the project Форуми Форум „Моята професия“ Размер на земеделското стопанство Отговори на: Размер на земеделското стопанство

#47073
доц. д-р Т. Радев

Едно от условията за допустимост на кандидатите по подмярката е стопанството им да бъде с минимален икономически размер не по-малък от 8000 евро, измерен в СПО за текущата стопанска година спрямо годината на кандидатстване, което се доказва с документи по т. 6 и т. 7 от раздел 24 към условията за кандидатстване.