Отговори на: Биологични земеделски производители

За проекта | About the project Форуми Форум „Моята професия“ Биологични земеделски производители Отговори на: Биологични земеделски производители

#47087
доц. Теодор Радев

Съгласно раздел 22 от условията за кандидатстване, в случай че земеделското стопанство включва животни и култури, отглеждане по биологичен начин или в преход към такъв, за да получи приоритет и съответно точки дадено проектно предложение, следва културите и/или животните да попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 834/2007 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91.