Отговори на: Земеделско образование

#47089
доц. Теодор Радев

Кандидатите по подмярка 6.1 задължително трябва да са регистрирани, като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г. ) По подмярка 6.1 е предвиден приоритет за проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост