Отговори на: Бизнес план

#47100
доц. Теодор Радев

Бенефициентът е длъжен да поддържа икономическия размер на стопанството, измерен в СПО, за който е бил одобрен, както и увеличението на икономическия размер на стопанството ( който не може да бъде по-малък от 4000 евро СПО) към датата на подаване на искането за второ плащане, измерен в СПО, считано от периода на подаване на искането на второ плащане до изтичане на пет години от датата на сключване на административния договор. В описаният от Вас конкретен случай, не следва да бъде наложена финансова корекция.