Отговори на: ИСУН

#47101
доц. Теодор Радев

Редът и условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” се съдържат в утвърдените документи, свързани с отворената процедура за прием чрез подбор в ИСУН 2020, където можете да намерите публикувани на следния електронен адрес
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a1 4af84e-17de-4b4e-ba1b-1c21e3219da0 , както и на официалната електронна страница на Министерство на земеделието, храните и горите: и http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PR SR.aspx.