Отговори на: Професионална подготовка

#47104
доц. Теодор Радев

Във връзка с поставеният въпрос относно признаване на точки по критерий за подбор 1.1.1 от Раздел 22.1 „Критерии за подбор на проектни предложения― от условията за кандидатстване, кандидатите получават предимство в случай, че имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост. За доказване на съответствие с изискванията и при заявено предимство, на етап кандидатстване се прилага задължително диплома за завършено средно професионално образование, придружена от свидетелство за професионална квалификация или диплома за завършено висше образование по образователно-квалификационна степен бакалавър или образователноквалификационна степен магистър в областите посочени в т. 5.8, подточка 5 от раздел 27 ―Допълнителната информация‖.