Отговори на: ЕТ

#47105
доц. Теодор Радев

Допустими за подпомагане по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” са физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), които са регистрирани по Търговския закон. Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябва да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г. ).