Reply To: Финансово подпомагане

Начало Forums Форум Финансово подпомагане Reply To: Финансово подпомагане

#47110 Reply

доц. Теодор Радев

Изплащането на помощта се извършва на два етапа:
1. първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор;
2. второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500 евро – когато след извършена проверка Разплащателна агенция (РА) установи точното изпълнение на бизнес плана.
не е записано условие, че кандидатът трябва да заявява цялата сума от безвъзмездната финансова помощ в проектната документация