Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив

За проекта | About the project Форуми Форум „Моята професия“ Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив

Преглеждане на 15 съобщения - от 1 до 15 (от всички 15)
 • Автор
  Публикации
 • #46822 Reply
  gergana
  Отговорник

  Каква подкрепа оказва Общата селскостопанска политика на ЕС за осъществяване на трансфер на знания в земеделския сектор?

  Общата селскостопанска политика предоставя подкрепата за обучение в областта на земеделието и горите за лица, ангажирани в сектора на селското стопанство и горското стопанство. Подпомагането обхваща дейности за професионално обучение и придобиване на умения, които включват курсове за обучение, семинари, демонстрационни дейности и посещения на земеделски стопанства за краткосрочен обмен на опит. Подпомагането по мярката не включва курсове за инструктиране или обучение, които са част от стандартни програми или системи за обучение за средни или висши училища.

  Целта на мярката е повишаване на знанията и подобряване на уменията на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства чрез постигане на подходящо ниво на техническо и икономическо обучение и увеличаване на капацитета за достъп и обмен на знания и информация в областта на селското и горското стопанство, като с придобитите знания и умения земеделските стопани и горските стопани ще могат да повишат своята конкурентоспособност и ресурсна ефективност, да подобрят екологичните показатели на стопанствата си, като същевременно допринасят за устойчивата икономика на селските райони.

  За постигане на целта на мярката се планира да се повишат знанията и да се подобрят уменията на общо 4 800 земеделски и горски стопани и на заетите лица в техните стопанства, като: 2000 от тях следва да бъдат малки земеделски стопани, 1000 – млади земеделски стопани и 1000 – земеделски и горски стопани, изпълняващи дейности, свързани с хоризонталните цели за околна среда и климат.

  Какво представлява курс за обучение?

  Курсовете за обучение са специални занятия с разработена учебна програма за постигане на конкретни цели на обучението за допустимите целеви групи. Курсовете могат да бъдат краткосрочни с продължителност 30 учебни часа, дългосрочни с продължителност 150 учебни часа и специализирани с продължителност 100 часа за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника. Учебната програма на курсовете се разработва от обучаваща организация като учебна програма по част от професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (ПОО) по всички професии от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Горско стопанство”, 541 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“. В учебната програма на курсовете се предвижда задължително практическо обучение. В учебните програми на курсовете в контекста на основната тема на курса ще се включват задължително минимум 10 % от часовете по въпросите на смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, опазване на околната среда и представяне на иновации.

  За подпомагане за организиране на курсове могат да кандидатстват висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение. Обучаващите организации трябва да имат право да провеждат обучение в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина, горското стопанство, хранителните технологии, биотехнологиите, хидрология и климатология.

  Какво представляват демонстрационните дейности?

  Демонстрационните дейности са практически занятия по определена тема с цел придобиване на информация и запознаване в реални практически условия с: представяне на технологии и специализирана техника за извършване на различни земеделски дейности, като обработване на почвата, прибиране на реколтата, напояване, торене, използване на препарати за растителна защита; техники, методи и оборудване за определяне на качеството на продукцията; нови сортове (хибриди) растения или подобрена порода животни; специални практики, техники и технологии или съоръжения.

  Демонстрационните дейности трябва да са осъществени в демонстрационен обект, който може да бъде опитно поле или учебно-опитно поле, или лаборатория на научен институт, висше училище или професионална гимназия. Демонстрационните дейности са с продължителност до 3 дни. На един демонстрационен обект може да се организират и провеждат различен вид и брой демонстрационни дейности. За всяка дейност се посочват кратка учебна програма (с тема, цели, съдържание, методи на демонстриране) и описание на демонстрационния обект (с конкретно посочване на обектите или практиките, които ще се демонстрират). Избраните демонстрационни обекти не трябва да бъдат включвани в проекти за подкрепа по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

  Какви са възможностите за оказване на консултантска помощ на българските фермери?

  Подкрепата се предоставя за подпомагане на земеделските стопани, млади земеделски стопани съгласно определението в програмата и горските стопани с оглед да се възползват от консултантски услуги за подобряване на икономическите и екологични показатели, както и климатичната съобразеност и устойчивост на изменението на климата на техните стопанства. Преобладаващата част от стопаните в малките стопанства нямат специализирано земеделско образование и имат недостатъчно добре развити управленски и бизнес умения. За да се увеличат конкурентоспособността и жизнеспособността в малките стопанства има ясна необходимост от подобряване на знанията и умения в областта на управлението и земеделското производство на управителите на тези стопанства.

  Целта на мярката е да се подпомогнат земеделските стопани и горските стопани да подобрят устойчивото управление и общата ефективност на своите стопанства чрез използването на консултантски услуги.
  Допустими са разходите за предоставяне на услугата чрез консултантски пакети. Разходите могат да включват: възнаграждения на консултантите, разходи за път, материали, разходи, свързани с мястото, в което се доставя консултацията и други разходи, които са обосновани и са пряко свързани с предоставянето на консултантския пакет. Разходите се определят за всеки консултантски пакет по приоритетни области. Разходите за един консултантски пакет се отнасят за предоставянето на пакета на единица стопанство.

  Максималният размер на помощта за индивидуалните консултантски услуги в рамките на един консултантски пакет по приоритетна област е 1500 евро. В случай на консултантски пакети само с базови модули максималният размер на консултантския пакет е 1000 евро.

  Кой организира обучението на консултанти в земеделския сектор?

  Обучението на консултантите се определя като дейности за обучение за консултанти, ангажирани от организациите, доставчици на консултантски услуги. Обучението на консултантите включва два вида обучителни дейности – семинари или курсове. Семинарите могат да бъда с продължителност от 1 до 3 дни. Курсовете могат да бъдат с продължителност от една до четири седмици. Темите за семинарите и курсовете за обучението на консултантите трябва да обхващат действащо или ново европейско и национално законодателство, новости, практики, научни резултати и други в приоритетните области по приоритет 4 и приоритет 5.
  Обучаващите организации трябва да отговарят на едно от следните условия:

  • да са висше училище, акредитирано по Закона за висшето образование и да имат актуални акредитации за обучение по минимум едно от професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, “Животновъдство“ „Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Науки за земята“, „Биологически науки“, „Икономика“, „Енергетика“, „Биотехнологии“, „Хранителни технологии“, „Общо инженерство“;
  • да са професионална гимназия по Закона за професионално образование и обучение и да имат право да обучават по професии от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623„Горско стопанство”, 541 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“, 851 „Технологии за опазване на околната среда“;
  • да са научни институти, които извършват научни изследвания и научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопанство, или опазване на околната среда, или хранителните технологии, или биотехнологиите и да са организации по Закона за Селскостопанската академия, Закона за Българската академия на науките, Закона за горите.

  Как се подпомага стартиране на бизнес от млади земеделски стопани?

  Младият земеделски стопанин се счита за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на това стопанство.

  Под понятието „създаване на ръководител на земеделско стопанство“ се има предвид, лице, което е на не повече от 40 години, към момента на подаване на заявлението, което притежава съответните професионални умения и компетентности и покрива условията за допустимост и определение за създаване на стопанство.

  Определение за създаване на стопанство:

  Създаването на стопанството е период, в който се отчитат следните събития: началото на създаването, период на кандидатстване за подпомагане по подмярката и край на създаването на стопанството. Събитията се определят както следва:

  За начало на създаване на стопанство се има предвид едно от следните събития, което е настъпило първо:
  • регистрация за първи път като земеделски стопанин по Закона за подпомагане на земеделските производители;
  • започване на отглеждане на животни в собствен/нает животновъден обект;
  • стопанисване на земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
  Кандидатите могат да заявят подпомагане не по-късно от 18 месеца, считано от датата, на която е стартирало създаването на стопанството.

  За край на създаване на стопанството се счита коректното изпълнение на бизнес плана и подаването на втора заявка за плащане.

  Кой може да кандидатства за стартова помощ за създаване на земеделско стопанство?

  Бенефициенти са земеделски стопани – физически лица, еднолични търговци, ЕООД, които отговарят на следните критерии за допустимост:

  • да са регистрирани като земеделски стопани по Закона за подпомагане на земеделските производители;
  • икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 СПО (СПО – стандартен производствен обем означава стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт). Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
  • да са на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на молбата за подпомагане;
  • да имат съответните професионални умения и познания, които да бъдат доказани: завършено средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство;
  • тяхното стопанство да отговаря на определението за създаване на стопанство;
  • са предложили бизнес план за развитие на дейностите в стопанството.

  Какви проекти се подпомагат приоритетно при стартиране на земеделско стопанство?

  Подпомагането се предоставя за максимален срок от 5 години само при представен бизнес план.

  Подпомагането се предоставя само при представен бизнес план, като изпълнението на този бизнес план трябва да започне в рамките на 9 месеца считано от датата на решението за отпускане на помощта.

  В процесът на оценка проектите се класират и се дава приоритет на:

  • Проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
  • Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство”
  • Проекти, които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”
  • Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91.
  • Проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места

  Какъв е размера на финансовата подкрепа за стартиране на земеделско стопанство?

  Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на бенефициент.

  • Изплащането на помощта става на два пъти под формата на единична премия:
  • Първо плащане – изплащат се до 12 500 евро след одобрение на заявлението за подпомагане;
  • Второ плащане – изплаща се до 12 500 евро само при коректно изпълнение на бизнес плана.

  Каква подкрепа се оказва за стартиране за неселскостопански дейности в селските райони?

  Подкрепата за стартиране на нови неземеделски дейности е насочена към развитието на предприемачеството и насърчаване на разнообразяването на икономиката в селските райони чрез увеличаване на броя на микропредприятията в неземеделския сектор, разкриване на нови и запазване на съществуващи работни места, разширяване и подобряване на услугите за населението, интегриране на туристическия сектор в селските райони, насърчаване на съхранението и развитието на традиционни дейности за селските райони.
  Безвъзмездната финансова помощ се предоставя под формата на фиксирано плащане, което не надвишава 25 000 евро.

  #47037 Reply
  diyan

  Какви култури бих могъл да засея, след одобрение на моя проект по Млад фермер, какъв е реда за кандидатстване, и какви документи, ще са ми необходими?

  #47038 Reply
  viktor

  Как бих могъл да кандидатствам за подпомагане като млад фермер

  #47039 Reply
  iva

  Какъв размер трябва да е земеделското стопанство, за да се кандидатства по мярка Млад фермер?

  #47040 Reply
  neli

  Биологичните производители имат ли предимство при кандидатстване?

  #47041 Reply
  eli

  Трябва ли да бъда задължително регистрирана за земеделски производител? Другото,което ме интересува е дали е важен и фактора да имаш специално образование в тази сфера или ако не дали е от голям плюс ако имам?

  #47042 Reply
  stefi

  Кандидат преминал 150 часа обучение в областта на селското стопанство, ще получи ли 10 точки Методиката за оценка на проектните предложения?

  #47043 Reply
  diyana

  Къде мога да намеря всичко документи за кандидатстване по мярка Млад фермер?

  #47044 Reply
  yordan

  Ако съм заложила в бизнес плана, че ще увелича стопанството си с 5000 евро СПО, а го увелича с 6000 евро СПО, ще имам ли санкции?

  #47045 Reply
  veneta

  бих искала да попитам освен в системата ИСУН 2020, има ли възможност да свалим документите по процедурата тъй като качения файл: “Документи за информация към условия за кандидатстване. rar ” е в неразпознаваем формат/ повреден.

  #47046 Reply
  liza

  Лице завършило Национална професионална гимназия по Горско стопанство – със специалност ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО – “Професионална подготовка завършена с придобиване на средно образование, трета степен на професионална квалификация по професията техниклесовъд, ще получи ли при ТФО – 10 точки.

  #47047 Reply
  hristina

  Ако кандидатът е ЕТ и за да кандидатства се регистрира като земеделски производител, би ли трябвало да кандидатства с ЕТ?

  #47048 Reply
  dimitar

  Къде мога да получа компетентна методическа помощ и указания относно изготвянето на дадения проект?

  #47049 Reply
  katya

  В какъв размер е финансовата помощ по мярка Млад фермер?

  #47050 Reply
  pavel

  Трябва ли да заявявам максимална финансова помощ?

Преглеждане на 15 съобщения - от 1 до 15 (от всички 15)
Отговори на: Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив
Вашата информация: