Въпроси и отговори от Работната среща в УНСС

За проекта | About the project Форуми Форум „Моята професия“ Въпроси и отговори от Работната среща в УНСС

Преглеждане на 1 съобщение (от всички 1)
 • Автор
  Публикации
 • #46702 Reply
  gergana
  Отговорник

  1. Какво представлява програмата „Помощ за търговия“ и участвали България в нея?

  Програмата „Помощ за търговия“ („Aid for Trade“) е под егидата на Световната търговска организация и е насочена към най-слабо развитите страни, основно в Африка на юг от Сахара. Тя цели да увеличи човешкия потенциал и инфраструктурата, които се използват за износа на стоки от тези страни. Европейският съюз чрез своите институции, както и държавите-членки участват активно в програмата, като осигуряват около 1/3 от средствата. Тези средства са извън бюджета на ЕС и се отделят от Европейския фонд за развитие (ЕФР). Делът на България в сегашния 11-ти ЕФР е едва 0,14%, което предопределя и нашето скромно кадрово участие в неговите проекти, включително и в програма „Помощ за търговия“

  2. Ще има ли Европейският съюз единна митническа служба?

  Европейският съюз има единна митническа територия, единно митническо право, единна митническа тарифа, но няма единна митническа служба. Действащият митнически съюз, на английски Customs union, означава, че всяка държава-членка изпълнява единната митническа дейност, но чрез своя национална митническа служба. Нашата се нарича Агенция „Митници“.
  Дали ЕС ще има единна митническа служба зависи от по-нататъшното развитие на интеграционния процес. Такава служба може да възникне ако се стигне до политически съюз (федерация) на държавите-членки и съответно до единен федерален бюджет, както е например в САЩ.

  3. С какво се занимава EU Careers? Кои могат да кандидатстват там за работа?

  Европейската служба за подбор на персонал (European Personnel Selection Office – EPSO) е служба към Европейската комисия, която набира персонал както за генералните дирекции и службите в комисията, така и за повечето агенции, които са към ЕС (например Европейската агенция за околната среда в Копенхаген). Кандидатства се обикновено директно чрез сайта на службата (https://epso.europa.eu/home_bg). Могат да кандидатстват граждани на държавите-членки на ЕС, които имат съответната квалификация и трудов стаж. Първият етап от подбора е писмен изпит, включваш няколко теста. Единият от тестовете е за познаването на ЕС, другите обикновено са по специалността, по която се кандидатства и за общата култура и интелигентност на кандидата. Най-добре представилите се на тестовете попадат в база данни, която е на разположение на отделите за подбор на персонал на заинтересованите институции и агенции на ЕС. Вторият етап от подбора е интервю, което може да е дистанционно или на място при работодателя.

  4. Как се става стажант в Европейския парламент по програмата „Роберт Шуман“?

  Стажовете „Робер Шуман“ са за млади хора, които са завършили своето висше образование. Те им дават възможност да допълнят своите теоретични знания от следването със знания, придобити от практическа дейност в европейските институции и по-специално в Европейския парламент. Могат да кандидатстват гражданите на държавите членки или на държавите кандидатки за членство в ЕС, които имат диплом най-малко за бакалавър и са на възраст най-малко 18 години. Кандидатите трябва да имат задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз извън техния роден език и да не са се възползвали от друг стаж или работа срещу заплащане за повече от четири последователни седмици за сметка на бюджета на Европейския съюз. Продължителността на стажа е 5 месеца. Месечното възнаграждение е около 1200 евро. Стажовете започват на 1 март и на 1 октомври. Кандидатства се всяка година между 15 март и 15 май. Повече информация на:
  http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/20150201PVL00047/Стажове

  5. Колко генерални дирекции има в Европейската комисия?

  В Европейската комисия има 29 генерални дирекции и 9 служби, някои от които имат ранг на генерални дирекции. Към Европейската комисия се числят и 6 изпълнителни агенции. По-известни генерални агенции са: „Икономически и финансови въпроси“, „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“, „Земеделие и развитие на селските райони“, „Енергетика“, „Данъчно облагане и митнически съюз“, „Търговия“. Сред службите са по-известни: Евростат, Европейската служба за подбор на персонал, Европейската служба за борба с измамите. Най-важната изпълнителна агенция за младите хора е Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, към която е и програмата Еразъм +. Повече информация за генералните дирекции и службите може да намерите на: http://publications.europa.eu/code/bg/bg-390600.htm

Преглеждане на 1 съобщение (от всички 1)
Отговори на: Въпроси и отговори от Работната среща в УНСС
Вашата информация: