Въпроси и отговори по професионално направление „Околна среда“

За проекта | About the project Форуми Форум „Моята професия“ Въпроси и отговори по професионално направление „Околна среда“

Преглеждане на 1 съобщение (от всички 1)
 • Автор
  Публикации
 • #46984 Reply
  gergana
  Отговорник

  Кой нормативен акт на Европейския съюз служи като основа за създаването на „Натура 2000“?

  Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.
  Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците). Двете директиви са отразени в българското законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

  Какво представлява йерархията на при управлението на отпадъците?

  В йерархичното подреждане на дейностите в областта на отпадъците, като приоритет се посочва предотвратяването на образуването на отпадъци, и прекъсването на причинно-следствената връзката между образуването на отпадъци и икономическия растеж и въздействието върху околната среда. Схемата представя подреждането на начините за третиране на отпадъците на национално ниво с отчитане/оценка на тяхното въздействие върху околната среда. Макар в миналото отпадъците да са приемани като непотребни, днес те все повече се възприемат като ресурси и това се вижда ясно от смяната на фокуса при управлението на отпадъци от обезвреждане към рециклиране и оползотворяване.

  Приоритетният ред е следният:
  а) предотвратяване на създаването на отпадъци;
  б) повторна употреба (например използването на стъклени бутилки за многократна употреба вместо пластмасови бутилки за еднократна употреба);
  в) рециклиране;
  г) друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на компост или на енергия и само когато е невъзможно прилагането на една от по-горе посочените възможности се стига до:
  д) обезвреждане (депониране), което се прилага за специалните отпадъци – радиоактивни и токсични вещества, тежки метали и др.

  С какво се занимава Европейската агенция за околната седа в Копенхаген?

  Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) е създадена през 1994 г. Нейната основна задача е да координира Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда, която включва службите за опазване на околната среда в 33 държави – 28 в държавите-членки на ЕС, три от Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн), Швейцария и Турция. Има и шест сътрудничещи си държави, които предоставят информация на мрежата, без да са част от нея. Това са страните от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Сърбия, Македония и Косово.
  ЕАОС се финансира от бюджета на ЕС. Персоналът й е около 250 човека. Ръководи се от управителен съвет и бюро. Важна роля в дейността на агенцията играе научният комитет, който подготвя експертизи по различни въпроси, свързани с околната среда.
  Мандатът на ЕАОС е да подпомага Европейският съюз и държавите-членки при взимането на решения за подобряване на околната среда, за интегриране на въпросите, свързани с околната среда с икономическата и социалната политика в контекста на устойчивото развитие. Информация за агенцията може да се намери на сайта й: http://www.eea.europa.eu/bg

  Кои са възобновяемите енергийни източници?

  Възобновяемите енергийни източници (ресурси) са биомасата, хидроенергията, вятърът, геотермалната енергия и слънчевата енергия (естествената светлина).
  Делът на енергията от възобновяеми енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия в ЕС достигна през 2016 г. 17% и продължава да расте. Очакванията са, че ще бъде изпълнена целта този дял да достигне през 2020 г. 20% а през 2030 г. най-малкото 27%.
  Най-голям е делът на биомасата като възобновяем източник на енергия – дървени отпадъци, битови отпадъци, отпадъци от животновъдството, ресторантьорството, специално отглеждани растения за производство на биоетанол като захарна тръстика и др. Биомасата намира най-вече приложение за отопление в бита и като заместител на минералните горива в транспорта. На второ място е хидроенергията, която се използва за производство на електроенергия.

  Какво представлява концепцията за устойчиво развитие?

  Концепцията за устойчивото развитие (Sustainable development) се появява през 1980-те години и е свързана с дейността на Международния съюз за запазване на природата (International Union for the Conservation of Nature).
  Добива популярност и авторитетност през 1987 година след публикуването на доклада на Комисията Брундланд, създадена по поръчение на Общото събрание на ООН и оглавявана от бившата министър-председателка на Норвегия г-жа Гро Харлем Брундланд.
  След аварията в АЕЦ Чернобил през 1986 г. се стига до общо съгласие, че развитието трябва да става, като се отчитат всички рискове за околната среда. Целта е „развитие, което отговаря на нуждите на сегашното поколение, без да накърнява способността на бъдещите поколения също да удовлетворяват своите нужди”.
  Може да се говори за устойчиво развитие в три измерения: екологично, икономическо и социално.

Преглеждане на 1 съобщение (от всички 1)
Отговори на: Въпроси и отговори по професионално направление „Околна среда“
Вашата информация: