Въпроси и отговори, свързани с правните професии

За проекта | About the project Форуми Форум „Моята професия“ Въпроси и отговори, свързани с правните професии

Преглеждане на 1 съобщение (от всички 1)
 • Автор
  Публикации
 • #46771 Reply
  gergana
  Отговорник

  Какви са възможните професионални реализации за получилите юридическо образование в рамките на страните-членки на ЕС?

  Лицата, придобили юридическо образование в държава-членка на ЕС разполагат с широк набор от възможности за професионална реализация както в рамките на отделната страна, така и в институциите и органите на самия Европейски съюз. Широкият спектър от правни професии в рамките на страните-членки на ЕС включва възможна реализация като съдия, прокурор, следовател, съдебен изпълнител, нотариус, адвокат, юридически съветник Изискванията за професионалната реализация в рамките на отделна страна-членка се регламентира от националното й законодателство.

  Къде може да се получи подробна информация за практикуваните юридически професии в страните-членки на ЕС?

  Подробна информация за всяка от цитираните по-горе юридически професии може да бъде намерена на портал за Европейско правосъдие на адрес https://e-justice.europa.eu/content_eu_overview_on_mediation-63-bg.do

  Какви са възможностите да се практикува професията адвокат в останалите страни-членки на ЕС?

  За професията на адвоката се прилагат разпоредбите на директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията. Специфично изискване е кандидатите, желаещи да упражняват адвокатска професия на територията на страните-членки на ЕС да притежават професионално звание по произход в държавата-членка, в която адвокатът е придобил правото да носи това звание, преди да упражнява адвокатската професия в приемащата държава-членка.

  Възможно ли е да се практикува професията юридически консултант в друга държава-членка на ЕС?

  Такава възможност се предоставя по силата на Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации. Необходимо е лицето, което желае да упражнява професията в друга страна-членка да има придобита професионална квалификация и правоспособност и да е практикувало професията минимум две години в продължение на последните десет години в собствената си страна.

  Каква професионална реализация имат юристите в самите структури на ЕС и как се осъществява обучението за това?

  Завършилите специалност „Право“ има възможност за професионална реализация като юридически експерти или юрист-лингвисти във всяка от институциите, органите и агенциите на ЕС. И в двата случая се изисква владеенето на поне два от официалните езици на ЕС освен майчиния, но няма изрично изискване за допълнителна квалификация по право на ЕС, макар последното често да се счита за преимущество. Фокусирано обучение по право на ЕС се предоставя както в различни специализирани магистърски програми, така и като част от продължаващо обучение в различни мрежи на юридическите професии в ЕС. Полезна стъпка за последваща професионална реализация на юристите е провеждането на стаж в институциите и органите на ЕС. Последните се обявяват от всяка отделна институция, орган или агенция на ЕС. Най-често такива се предлагат от Европейската комисия, ИСК, Комитет на регионите, Агенцията на ЕС по основните права, Европейската сметна палата, администрацията на европейския омбудсман и др.

Преглеждане на 1 съобщение (от всички 1)
Отговори на: Въпроси и отговори, свързани с правните професии
Вашата информация: