Професионална подготовка

Начало Forums Форум Професионална подготовка

This topic contains 1 reply, has 1 voice, and was last updated by  доц. Теодор Радев 5 months, 2 weeks ago.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • #47102 Reply

  Лиза

  Лице завършило Национална професионална гимназия по Горско стопанство – със специалност ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО – “Професионална подготовка завършена с придобиване на средно образование, трета степен на професионална квалификация по професията техниклесовъд, ще получи ли при ТФО – 10 точки.

  #47104 Reply

  доц. Теодор Радев

  Във връзка с поставеният въпрос относно признаване на точки по критерий за подбор 1.1.1 от Раздел 22.1 „Критерии за подбор на проектни предложения― от условията за кандидатстване, кандидатите получават предимство в случай, че имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост. За доказване на съответствие с изискванията и при заявено предимство, на етап кандидатстване се прилага задължително диплома за завършено средно професионално образование, придружена от свидетелство за професионална квалификация или диплома за завършено висше образование по образователно-квалификационна степен бакалавър или образователноквалификационна степен магистър в областите посочени в т. 5.8, подточка 5 от раздел 27 ―Допълнителната информация‖.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Reply To: Професионална подготовка
Your information: